Logowanie

Tytuł:

uchwała nr X/69/11 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 30 września 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-11-25
Organ wydający:Rada Miejska we Frampolu
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 180 pozycja: 2829
Hasła:wolontariat

UCHWAŁA NR X/69/11 RADY MIEJSKIEJ WE FRAMPOLU z dnia 30 września 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,, poz.1536 z późn. zm.) Rada Miejska we Frampolu uchwala co następuje: § 1. Przyjmuje się szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Frampola § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Załącznik do Uchwały Nr X/69/11 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 30 września 2011 r. Zalacznik1.pdf Szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi projektów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Marczak

Id: LZGSI-TUUPG-XIGZY-GJKYI-AKUMQ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1233

  uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.85.2741

  uchwała nr 49/VI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.136.4337

  uchwała nr IV/28/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.709

  uchwała nr XVI/93/12 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.53.1720

  uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Goworowo z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zwolnienie z opłat fundacji

  Z jakich opłat w urzędach, czy opłat skarbowych zwolniona jest fundacja i na jakiej podstawie prawnej?

 • Budowa kościoł a działalność pożytku publicznego

  Nowo powstała parafia chce budować kościół. Czy zatem kościół rzymskokatolicki może prowadzić działalność pożytku publicznego i być uznanym za organizację (...)

 • Izba gospodarcza a organizacja pozarządowa

  Izba gospodarcza została utworzona w oparciu o ustawę z dnia 3 maja 1989 roku, posiada osobowość prawną i jest organizacją samorządu gospodarczego. Czy taki podmiot (...)

 • Stowarzyszenie ze statusem opp

  Chcemy założyć stowarzyszenie, które, generalnie, będzie miało na celu budowę przedszkola, a potem ewentualnie szkoły, prowadzonej przez siostry ze zgromadzenia. Czy (...)

 • Odliczenia darowizn na fundacje

  Nie jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Czy nasi darczyńcy mogą odliczać darowizny od podstawy opodatkowania? Prosimy o podanie aktualnych podstaw prawnych.

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr X/68/11 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 30 września 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Frampol.

 • uchwała nr IX/63/11 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego we Frampolu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • uchwała nr IX/61/11 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiąganie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.

 • uchwała nr X/55/2011 Rady Gminy Biszcza z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/111/2005 Rady Gminy Biszcza z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 • uchwała nr X/53/2011 Rady Gminy Biszcza z dnia 27 października 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.