Logowanie

Tytuł:

uchwała nr VIII/53/2011 Rady Gminy Kodeń z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zasad nadawania Honorowego Obywatelstwa gminy Kodeń

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-12-08
Organ wydający:Rada Gminy Kodeń
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 187 pozycja: 2905
Hasła:honorowe obywatelstwo

UCHWAŁA NR VIII/53/2011 RADY GMINY KODEŃ z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad nadawania Honorowego Obywatelstwa gminy Kodeń Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14, art. 40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn.zm.) § 15 pkt 13 uchwały Nr III/22/2002 Rady Gminy Kodeń z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kodeń (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2003 r. Nr 16, poz.833) Rada Gminy Kodeń uchwala, co następuje: § 1. Ustanawia się tytuł ?Honorowy Obywatel Gminy Kodeń?, zwany dalej Honorowym Obywatelstwem. § 2. Honorowe Obywatelstwo przyznaje się osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla gminy, a także wybitnym osobistościom z kraju i z zagranicy. § 3. Honorowe Obywatelstwo może być nadane danej osobie tylko raz. § 4. 1. Honorowe Obywatelstwo nadaje Rada Gminy w drodze uchwały na wniosek: 1) Wójta Gminy, 2) grupy co najmniej 5 radnych, 3) komitetów, instytucji, organizacji społecznych i zawodowych działających na terenie Gminy. 2. Wniosek o nadanie Honorowego Obywatelstwa jest kierowany do Przewodniczącego Rady i rozpatrzony przez Radę Gminy w ciągu 90 dni od dnia złożenia wniosku. § 5. Osoba wyróżniona otrzymuje akt nadania Honorowego Obywatela Gminy Kodeń. § 6. Odczytania i wręczenia aktu nadania dokonuje Przewodniczący Rady Gminy § 7. Nadanie Honorowego Obywatelstwa jest potwierdzone wpisem do Księgi ?Honorowy Obywatel Gminy Kodeń?. § 8. Ewidencję przyznawanych tytułów prowadzi Urząd Gminy Kodeń. § 9. Osobie wyróżnionej Honorowym Obywatelstwem przysługuje tytuł ?Honorowy Obywatel Gminy Kodeń? oraz przywilej uczestniczenia na prawach gościa honorowego na sesjach Rady Gminy i uroczystościach o charakterze gminnym. § 10. Rada Gminy może w drodze uchwały pozbawić tytułu Honorowego Obywatela Gminy Kodeń w trybie jego nadania, o którym mowa w § 4 uchwały. § 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 12. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Id: UOBFS-NLZTI-BWVLH-ZLSKF-SSOQM. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIX/232/10 Rady Gminy Końskowola z dnia 26 maja 2010r. w sprawie honorowego obywatelstwa Gminy Końskowola oraz zasad i trybu jego nadawania.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.221.320

  uchwała nr XLVI/351/2010 Rady Gminy Milówka z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Nadawania i Pozbawiania Godności ?Honorowego Obywatelstwa Gminy Milówka?

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/272/10 Rady Gminy Żórawina z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Żórawina

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIX/511/2010 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Kłodzka

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/246/10 Rady Gminy Warlubie z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie ustanowienia tytułu ?Honorowy Obywatel Gminy Warlubie? i uchwalenia regulaminu jego nadawania

porady prawne online

Porady prawne

 • Dzień wolny dla honorowego krwiodawcy

  Mam pytanie dotyczące odbioru dnia wolnego z tytułu honorowego oddawania krwi. Czy pracownikowi należy się odbiór całego dnia wolnego czy tylko ma usprawiedliwione godziny (...)

 • Naturalizacja-sposób na nabycie obywatelstwa

  Cudzoziemiec (z Białorusi) pracuje w Polsce na podstawie umowy o pracę, posiada kartę czasowego pobytu, mieszka w kraju już 2 lata. Jakie warunki musi on spełnić, aby (...)

 • Obywatelstwo polskie a podwójne obywatelstwo

  Jestem obywatelem Rosji. Posiadam kartę stałego pobytu od 3 lat. Zamierzam starać się o uzyskanie obywatelstwa polskiego, bardzo mi zależy na zostawieniu obywatelstwa (...)

 • Ustalenie obywatelstwa

  Mój były mąż w chwili rozwodu, 10 lat temu był Hindusem. Teraz chciałabym się dowiedzieć jakie ma obywatelstwo. Sam twierdzi, że otrzymał już polskie, ale nie chce (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XII/59/11 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

 • uchwała nr XI.67.2011 Rady Gminy Izbica z dnia 28 września 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • uchwała nr XV/71/2011 Rady Gminy Dorohusk z dnia 23 września 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dorohusk.

 • uchwała nr XV/68/2011 Rady Gminy Dorohusk z dnia 23 września 2011r. w sprawie umarzania,odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

 • uchwała nr IX/56/2011 Rady Gminy Czemierniki z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Czemierniki.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.