Logowanie

Tytuł:

uchwała nr IX/56/2011 Rady Gminy Kodeń z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia czasu realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-12-08
Organ wydający:Rada Gminy Kodeń
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 187 pozycja: 2906
Hasła:przedszkola i żłobki

UCHWAŁA NR IX/56/2011 RADY GMINY KODEŃ z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia czasu realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn.zm.), art. 5 c ust. 1, art.6 ust 1 pkt 2 i art.14 ust.5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późn.zm.) Rada Gminy Kodeń uchwala, co następuje: § 1. 1. Ustala się czas realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu w wymiarze 5 godzin dziennie, w dniach pracy przedszkola, od godz.8:00 do godz.13:00. 2. Świadczenia przedszkola udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć ustalony w ust.1 są odpłatne za każdą godzinę świadczeń w wysokości 0,028 minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego w trybie ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz.1679, z późn.zm.). § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodeń. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Id: YTDNX-QYRCJ-CPKSU-CLVUQ-NENWI. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/90/2012 Rady Gminy Kodeń z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia czasu pracy realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XX/165/12 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 30 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.147.4691

  uchwała nr XII/77/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką oraz opłaty za świadczenia udzielane przez publiczną inną formę wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/ 45 /11 Rady Gminy Terespol z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia czasu realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/69/2011 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 9 września 2011r. w sprawie ustalenia czasu realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych w Gminie Parczew

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr VIII/53/2011 Rady Gminy Kodeń z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zasad nadawania Honorowego Obywatelstwa gminy Kodeń

 • uchwała nr XII/59/11 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

 • uchwała nr XI.67.2011 Rady Gminy Izbica z dnia 28 września 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • uchwała nr XV/71/2011 Rady Gminy Dorohusk z dnia 23 września 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dorohusk.

 • uchwała nr XV/68/2011 Rady Gminy Dorohusk z dnia 23 września 2011r. w sprawie umarzania,odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.