Logowanie

Tytuł:

uchwała nr VIII/60/11 Rady Gminy Konstantynów z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Konstantynowie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-12-08
Organ wydający:Rada Gminy Konstantynów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 187 pozycja: 2908
Hasła:przedszkola i żłobki

UCHWAŁA NR VIII/60/11 RADY GMINY KONSTANTYNÓW z dnia 27 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Konstantynowie Na podstawie art. 18 ust 2 p k t 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rada Gminy Konstantynów uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr IV(25)11 Rady Gminy Konstantynów z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Konstantynowie (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2011 r. Nr 75, poz.1453 ), wprowadza się następujące zmiany: 1) § 2 otrzymuje nowe brzmienie: ?§ 2 Ustala się opłatę za godzinę świadczenia udzielonego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1 w wysokości 0,16% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego w trybie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz.1679, z późn.zm).?; 2) skreśla się § 3 i 4 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konstantynów. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Id: FRGIY-LSUZD-KNNXL-NPAWF-LLYHN. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.116.1791

  uchwała nr VIII/56/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia wykraczające poza podstawę programową udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Wiśniowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.136.4331

  uchwała nr IX/62/11 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Myszyńcu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.5807

  uchwała nr 77/X/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Chorzelach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/25/11 Rady Gminy Konstantynów z dnia 23 marca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Konstantynowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.118.3763

  uchwała nr VI/54/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Różanie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr IX/56/2011 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 21 października 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej.

 • uchwała nr IX/56/2011 Rady Gminy Kodeń z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia czasu realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych.

 • uchwała nr VIII/53/2011 Rady Gminy Kodeń z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zasad nadawania Honorowego Obywatelstwa gminy Kodeń

 • uchwała nr XII/59/11 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

 • uchwała nr XI.67.2011 Rady Gminy Izbica z dnia 28 września 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.