Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XI/52/2011 Rady Gminy Łopiennik Górny z dnia 16 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łopiennik Górny

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-12-08
Organ wydający:Rada Gminy Łopiennik Górny
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 187 pozycja: 2909
Hasła:miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

UCHWAŁA NR XI/52/2011 RADY GMINY ŁOPIENNIK GÓRNY z dnia 16 września 2011 r. w sprawie uchwalenia zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łopiennik Górny Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XLI/181/2010 Rady Gminy Łopiennik Górny z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i uchwałą Nr XLIII/190/2010 Rady Gminy Łopiennik Górny z dnia 31 sierpnia  2010r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego gminy Łopiennik Górny uchwalonego uchwałą Nr XVIII/103/2004 z dnia 9 listopada 2004 r. ze  zmianami, Rada Gminy Łopiennik Górny u c h w a l a co następuje: § 1. 1. Uchwala się zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łopiennik Górny,  uchwalonego uchwałą Nr XXVII/157/2005 Rady Gminy Łopiennik Górny z dnia 18 listopada 2005r. opublikowaną  w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2006 r. nr 37, poz. 863, zwaną w dalszej części uchwały ?planem?. 2. Plan obejmuje obszar ograniczony: - od północy ? droga gminna o numerze ewidencyjnym działki 824, - od wschodu ? działki numer ewidencyjny 1130, 1132 i 1133, - od południa i zachodu ? granica obrębu Wola Żuliońska.?  3. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 1) Załącznik nr 1 ? rysunek zmiany planu w skali 1:1000, stanowiący integralną część niniejszej uchwały, 2) Załącznik nr 2 ? rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury  technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 4. Ustalenia ogólne obowiązują na całym terenie objętym planem, a ustalenia szczegółowe obowiązują dla poszczególnych terenów.  § 2. 1. Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają: 1) linie rozgraniczające ? linie wyznaczające granice terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania i zabudowy,  2) przeznaczenie podstawowe ? przeznaczenie terenu, które powinno dominować w danym terenie lub obszarze  w sposób określony ustaleniami planu, 3) pas ochronny ? pas terenu położony między górnym bezpiecznym obrzeżem wyrobiska, a linią ograniczającą  obiekt lub teren chroniony od strony wyrobiska; może stanowić część filara ochronnego, 4) filar ochronny ? obszar, w granicach którego, ze względu na ochronę określonych dóbr, wydobywanie kopalin nie  może być prowadzone albo może być dozwolone tylko w sposób zapewniający ochronę tych dóbr,  2. Pozostałe określenia użyte w uchwale należy rozumieć zgodnie z ich definicjami zawartymi w przepisach  odrębnych. § 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunkach planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 1) granica obszaru objętego planem miejscowym,

ID: JGHTE-QNZLQ-TZQJR-LUEWB-HAHAB. Podpisany. Strona 1 / 9

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 3) oznaczenia przeznaczenia terenów,

§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunkach planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 1) granica obszaru objętego planem miejscowym, 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 3) oznaczenia przeznaczenia terenów, 2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunkach planu, nie wymienione w ust. 1 mają charakter informacyjny. § 4. 1. Ustala się przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolem terenu  zgodnie z rysunkami planu: PG ? tereny powierzchniowej eksploatacji, 2. Oznaczenia literowe, przedstawione na rysunku planu, określają przeznaczenie podstawowe poszczególnych  terenów.  § 5. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) eksploatacja powinna być prowadzona, uwzględniając wymogi technologiczne, w sposób minimalizujący wpływ prowadzonego wydobycia na krajobraz, 2) kierunek rekultywacji terenów PG ? leśny, 3) nakaz sukcesywnego rekultywowania gruntów w miarę jak wyrobiska poeksploatacyjne będą stawały się zbędne do celów związanych z wydobyciem,  4) działalność związana z eksploatacją złoża powinna być prowadzona w sposób nie powodujący szkód  i uciążliwości na terenach sąsiednich nieruchomości. § 6. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  1) w celu ochrony zasobów wód gruntowych eksploatacja kruszywa powinna odbywać się przy zachowaniu naturalnego poziomu wody gruntowej, 2) zakazuje się sztucznego obniżania zwierciadła wody podziemnej w celu wydobycia kopaliny, 3) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków i substancji toksycznych do gruntu (wód podziemnych) i rowów  melioracyjnych, 4) działalność gospodarcza powinna być prowadzona w taki sposób aby nie pogorszyć obecnego stanu jakości wód, a także nie zmieniać zasobów wodnych i jej stanu na terenach sąsiednich, 5) zakaz składowania odpadów w wyrobisku, z wyjątkiem naturalnych mas ziemnych będących nadkładem, po zakończeniu wydobycia kruszywa masy te powinny być wykorzystane do rekultywacji terenu poeksploatacyjnego, 6) w zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić zachowanie normatywnych standardów zanieczyszczeń  i uciążliwości ze szczególnym zachowaniem normatywnego klimatu akustycznego,  7) w obszarze planu nie wskazuje się terenów podlegających ograniczeniom dopuszczalnego poziomu hałasu z tytułu przepisów ochrony środowiska. § 7. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ? z uwagi na możliwość występowania stanowisk archeologicznych nie oznaczonych w terenie, ustala się obowiązek niezwłocznego powiadomienia służb konserwatorskich Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, bądź Wójta Gminy  Łopiennik Górny o miejscach przypadkowych odkryć zabytków archeologicznych lub przedmiotów posiadających cechy zabytku. Miejsca te powinny zostać oznaczone i wraz z odnalezionymi przedmiotami zabezpieczone przed  zniszczeniem. § 8. Ustala się następujący sposób zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:  1) na terenie planu znajdują się udokumentowane złoża kruszywa naturalnego ?Wola Żulińska?,

ID: JGHTE-QNZLQ-TZQJR-LUEWB-HAHAB. Podpisany. Strona 2 / 9

cechy zabytku. Miejsca te powinny zostać oznaczone i wraz z odnalezionymi przedmiotami zabezpieczone przed  zniszczeniem. § 8. Ustala się następujący sposób zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:  1) na terenie planu znajdują się udokumentowane złoża kruszywa naturalnego ?Wola Żulińska?, 2) na terenie planu występują zjawiska osuwania się mas ziemnych wynikające z planowanego wydobycia? nakazuje  się ich eliminowanie zgodnie z prawem geologicznym i górniczym oraz zasadami prac górniczych.  § 9. Dla terenów powierzchniowej eksploatacji oznaczonych na rysunku planu symbolami PG ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe ? kopalnia kruszywa naturalnego, 2) zasady kształtowania zagospodarowania terenu: a) eksploatacja odkrywkowa kruszywa naturalnego zgodnie z przepisami prawa górniczego i geologicznego, b) w trakcie eksploatacji zachować wyznaczony pas ochronny oraz nachylenie skarp stałych 33o, c) w granicach pasa ochronnego zezwala się na deponowanie nadkładu na czas eksploatacji, d) zezwala się na lokalizację budowli i obiektów kubaturowych oraz urządzeń związanych z eksploatacją  kruszywa, 3) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność komunikacyjna ? poza granicami planu ? z drogi gminnej gminy  Rejowiec Fabryczny prowadzącej do drogi powiatowej nr 1811L w kierunku drogi krajowej nr 12?  4) stawka procentowa służąca naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 20%; § 10.

 Tereny, dla których plan przewiduje przeznaczenie inne od dotychczasowego, mogą być do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem użytkowane w sposób dotychczasowy. Na terenach tych zakazuje się  wprowadzania zagospodarowania sprzecznego z funkcją przewidzianą w planie.  § 11. W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego  zagospodarowania przestrzennego Gminy Łopiennik Górny zatwierdzonego uchwałą Nr XXVII/157/2005 z dnia 18  listopada 2005r. opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2006r. nr 37, poz. 863.  § 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łopiennik Górny.  § 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Lubelskiego. UZASADNIENIE UZASADNIENIE do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  gminy Łopiennik Górny Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) w celu ustalenia funkcji i przeznaczenia terenu Rada  Gminy Łopiennik Górny podjęła uchwałę Nr XLI/181/2010 z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i uchwałę Nr XLIII/190/2010 z dnia 31  sierpnia 2010r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łopiennik Górny? zakres przestrzenny zmiany użytkowania terenu obejmował  obszar ograniczony: od północy drogą gminną o numerze ewidencyjnym działki 824, od wschodu działkami numer ewidencyjny 1130, 1132 i 1133, od południa i zachodu granicą obrębu Wola Żulińska. Przedmiotem ww. zmiany planu jest umożliwienie eksploatacji udokumentowanego złoża surowców mineralnych na wyżej wskazywanym obszarze. ID: JGHTE-QNZLQ-TZQJR-LUEWB-HAHAB. Podpisany. Strona 3 / 9 Dokumentacja geologiczna udokumentowała występowanie we wspomnianym terenie kruszywa o parametrach fizykochemicznych korzystnych dla budowy dróg produkcji betonu i wykonywania tynków. Są to piaski różnoziarniste zalegające w jednym pokładzie, bezpośrednio pod warstwą humusową. Eksploatacja będzie prowadzona metodą 

Lubelskiego. UZASADNIENIE UZASADNIENIE do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  gminy Łopiennik Górny Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) w celu ustalenia funkcji i przeznaczenia terenu Rada  Gminy Łopiennik Górny podjęła uchwałę Nr XLI/181/2010 z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i uchwałę Nr XLIII/190/2010 z dnia 31  sierpnia 2010r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łopiennik Górny? zakres przestrzenny zmiany użytkowania terenu obejmował  obszar ograniczony: od północy drogą gminną o numerze ewidencyjnym działki 824, od wschodu działkami numer ewidencyjny 1130, 1132 i 1133, od południa i zachodu granicą obrębu Wola Żulińska. Przedmiotem ww. zmiany planu jest umożliwienie eksploatacji udokumentowanego złoża surowców mineralnych na wyżej wskazywanym obszarze. Dokumentacja geologiczna udokumentowała występowanie we wspomnianym terenie kruszywa o parametrach fizykochemicznych korzystnych dla budowy dróg produkcji betonu i wykonywania tynków. Są to piaski różnoziarniste zalegające w jednym pokładzie, bezpośrednio pod warstwą humusową. Eksploatacja będzie prowadzona metodą  powierzchniową (odkrywkową), dwoma piętrami, przy użyciu koparki podsiębiernej a urobek wywożony do odbiorców surowca. Złoże ?Wola Żulińska? położone jest w terenach obecnie użytkowanych rolniczo, gdzie pokrywę  glebową stanowią słabe gleby bielicowe i pseudobielicowe tworzące niskiej wartości rolniczą przestrzeń produkcyjną  o czym decyduje niska bonitacja gleb (V, VI klasa, z niewielkim udziałem IV). Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wskazywanym terenie polegająca na przekształceniu istniejącego rolniczego na produkcyjne w oparciu o eksploatację udokumentowanych złóż piasków różnoziarnistych. Zgodnie z obowiązującymi unormowaniami prawnymi projektowana zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została poddana procedurze uspołecznienia, polegającej na opiniowaniu i uzgadnianiu planowanych rozwiązań przestrzennych oraz wyłożeniu do wglądu publicznego.

Projekt zmian użytkowania terenu uzyskał akceptację upoważnionych organów  i instytucji, po czym przedstawiono go do oceny publicznej, w wyniku której nie zgłoszono uwag do zaproponowanych funkcji terenu. Realizacja projektowanego użytkowania terenu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko przyrodnicze a charakter oddziaływań będzie okresowy (do wyeksploatowania złoża) i lokalny, czyli  ograniczający się do terenu wydobycia surowca. Ponadto eksploatacja ma zapewniony wywóz urobku w oparciu  o istniejący układ komunikacyjny. Uwzględniając zatem stan faktyczny i prawny, stwierdzam, że nie ma przeszkód  prawnych do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w obrębie Wola Żulińska gminy Łopiennik Górny.  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/52/2011 Rady Gminy Łopiennik Górny z dnia 16 września 2011 r. ZAŁĄCZNIK 1 DO UCHWAŁY NR XI/52/2011 RADY GMINY ŁOPIENNIK GÓRNY Z DNIA 16  WRZEŚNIA 2011 R.

ID: JGHTE-QNZLQ-TZQJR-LUEWB-HAHAB. Podpisany.

Strona 4 / 9

w obrębie Wola Żulińska gminy Łopiennik Górny.  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/52/2011 Rady Gminy Łopiennik Górny z dnia 16 września 2011 r. ZAŁĄCZNIK 1 DO UCHWAŁY NR XI/52/2011 RADY GMINY ŁOPIENNIK GÓRNY Z DNIA 16  WRZEŚNIA 2011 R.

ID: JGHTE-QNZLQ-TZQJR-LUEWB-HAHAB. Podpisany.

Strona 5 / 9

ID: JGHTE-QNZLQ-TZQJR-LUEWB-HAHAB. Podpisany.

Strona 6 / 9

ID: JGHTE-QNZLQ-TZQJR-LUEWB-HAHAB. Podpisany.

Strona 7 / 9

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/52/2011 Rady Gminy Łopiennik Górny z dnia 16 września 2011 r. ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XI/51/2011 RADY GMINY ŁOPIENNIK GÓRNYZ DNIA 16  WRZEŚNIA 2011 R. ROZSTRZYGNIĘCIE Rady Gminy Łopiennik Górny o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji  z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania Zmianę  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łopiennik Górny sporządzono wyłącznie w celu ustalenia  przeznaczenia terenów pod powierzchniową eksploatację. 1 Plan nie obejmuje obszarów, które wymagają realizacji infrastruktury technicznej i nie ustala zasad realizacji sieci infrastruktury technicznej. 2 Plan nie obejmuje obszarów,  które wymagają realizacji infrastruktury komunikacyjnej ? dojazd do działek poprzez istniejące wydzielone na gruncie drogi obsługi pól, które nie wymagają nakładów finansowych z budżetu gminy. Realizacja projektowanego zagospodarowania przestrzennego nie spowoduje zatem powstania kosztów obciążających budżet gminy.

ID: JGHTE-QNZLQ-TZQJR-LUEWB-HAHAB. Podpisany.

Przewodniczący Rady Andrzej Szadura

Strona 8 / 9

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/52/2011 Rady Gminy Łopiennik Górny z dnia 16 września 2011 r. ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XI/51/2011 RADY GMINY ŁOPIENNIK GÓRNYZ DNIA 16  WRZEŚNIA 2011 R. ROZSTRZYGNIĘCIE Rady Gminy Łopiennik Górny o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji  z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania Zmianę  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łopiennik Górny sporządzono wyłącznie w celu ustalenia  przeznaczenia terenów pod powierzchniową eksploatację. 1 Plan nie obejmuje obszarów, które wymagają realizacji infrastruktury technicznej i nie ustala zasad realizacji sieci infrastruktury technicznej. 2 Plan nie obejmuje obszarów,  które wymagają realizacji infrastruktury komunikacyjnej ? dojazd do działek poprzez istniejące wydzielone na gruncie drogi obsługi pól, które nie wymagają nakładów finansowych z budżetu gminy. Realizacja projektowanego zagospodarowania przestrzennego nie spowoduje zatem powstania kosztów obciążających budżet gminy.

Przewodniczący Rady Andrzej Szadura  

ID: JGHTE-QNZLQ-TZQJR-LUEWB-HAHAB. Podpisany.

Strona 9 / 9
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVI/154/2010 Rady Gminy Łopiennik Górny z dnia 2 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Łopiennik Górny.

 • Dziennik Urzędowy

  postanowienie nr 174 Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie podziału gminy Łopiennik Górny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/24/2011 Rady Gminy Łopiennik Górny z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/26/2011 Rady Gminy Łopiennik Górny z dnia 29 kwietnia 2011r. uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych inwestycji

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIII/146/09 Rady Gminy Łopiennik Górny z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2010 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr VIII/60/11 Rady Gminy Konstantynów z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Konstantynowie

 • uchwała nr IX/56/2011 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 21 października 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej.

 • uchwała nr IX/56/2011 Rady Gminy Kodeń z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia czasu realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych.

 • uchwała nr VIII/53/2011 Rady Gminy Kodeń z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zasad nadawania Honorowego Obywatelstwa gminy Kodeń

 • uchwała nr XII/59/11 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.