Logowanie

Tytuł:

uchwała nr X/61/2011 Rady Gminy Dzwola z dnia 25 października 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-12-08
Organ wydający:Rada Gminy Dzwola
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 188 pozycja: 2933
Hasła:podatek od środków transportowych

UCHWAŁA NR X/61/2011 RADY GMINY DZWOLA z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) , art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.), przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M. P. z 2011 r. Nr 95, poz. 961) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M.P. z 2011 r. Nr 95, poz. 962) Rada Gminy Dzwola uchwala co następuje: § 1. Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie : 1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie: 600,00 zł, b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie: 900,00 zł, c) powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton: 1100,00 zł, 2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podarku określone są w załączniku nr 1 do uchwały, 3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 1300,00 zł, 4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 2 do uchwały, 5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 500,00 zł, 6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego , stawki podatku określone są w załączniku nr 3 do uchwały, 7) od autobusu , w zależności od liczby miejsc do siedzenia: a) mniejszej niż 30 miejsc: 1000,00 zł, b) równej lub wyższej niż 30 miejsc: 1300,00 zł. § 2. Traci moc Uchwała Nr XXV/175/09 Rady Gminy Dzwola z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzwola. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Id: DBOMT-SAZEN-LGJTD-UHEAI-MNLSU. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/61/2011 Rady Gminy Dzwola z dnia 25 października 2011 r. Zalacznik1.docx Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/61/2011 Rady Gminy Dzwola z dnia 25 października 2011 r. Zalacznik2.docx Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/61/2011 Rady Gminy Dzwola z dnia 25 października 2011 r. Zalacznik3.docx Stawki podatku od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton

Id: DBOMT-SAZEN-LGJTD-UHEAI-MNLSU. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.178.2597

  uchwała nr XVI/172/11 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.85.1921

  uchwała nr XXXIII/324/09 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 27 października 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.235.2

  uchwała nr XXIX/191/09 Rady Gminy Korycin z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2866

  uchwała nr XIII/79/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.117.2258

  uchwała nr XLII/261/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Amortyzacja odśnieżarki

  Spółka z o.o. zakupiła za ok. 3.700 zł netto małą odśnieżarkę do usuwania śniegu z placu i drogi. Jaką stawką, metodą i w jakich miesiącach (czy tylko zimą) (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr X/59/2011 Rady Gminy Dzwola z dnia 25 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Dzwola na 2012 rok

 • uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.

 • uchwała nr VIII/50/2011 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

 • uchwała nr VIII/49/2011 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Dzierzkowice na 2012 rok.

 • uchwała nr VIII/48/2011 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 27 października 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Dzierzkowice na 2012 rok.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.