Logowanie

Tytuł:

uchwała nr X/62/2011 Rady Gminy Dzwola z dnia 25 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie: określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-12-08
Organ wydający:Rada Gminy Dzwola
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 188 pozycja: 2934
Hasła:formularze

UCHWAŁA NR X/62/2011 RADY GMINY DZWOLA z dnia 25 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2006 Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm.) Rada Gminy Dzwola uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Rady Gminy Dzwola Nr IX/55/07 z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji w zakresie podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2007 r. Nr 189, poz. 3406 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) wymieniony w § 1 pkt 1 wzór deklaracji na podatek od nieruchomości, otrzymuje brzmienie w wersji stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) wymieniony w § 1 pkt 2 wzór informacji od nieruchomości, otrzymuje brzmienie w wersji stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, 3) wymieniony w § 1 pkt 4 wzór danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości, otrzymuje brzmienie w wersji stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzwola. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 r..

Id: VDLLD-MAABZ-FYRVV-QLWOK-RQPOJ. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/62/2011 Rady Gminy Dzwola z dnia 25 października 2011 r. Zalacznik1.doc DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/62/2011 Rady Gminy Dzwola z dnia 25 października 2011 r. Zalacznik2.doc INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/62/2011 Rady Gminy Dzwola z dnia 25 października 2011 r. Zalacznik3.doc DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH

Id: VDLLD-MAABZ-FYRVV-QLWOK-RQPOJ. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.128.1920

  uchwała nr IX/50/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 29 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji obowiązujących w zakresie podatków od nieruchomości, leśnego i rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.20.488

  uchwała nr IV/21/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 27 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji obowiązujących w zakresie podatków od nieruchomości, leśnego i rolnego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/30/2011 Rady Gminy Żmudź z dnia 26 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/68/12 Rady Gminy Nielisz z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy Ulhówek z dnia 28 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr X/61/2011 Rady Gminy Dzwola z dnia 25 października 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 • uchwała nr X/59/2011 Rady Gminy Dzwola z dnia 25 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Dzwola na 2012 rok

 • uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.

 • uchwała nr VIII/50/2011 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

 • uchwała nr VIII/49/2011 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Dzierzkowice na 2012 rok.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.