Logowanie

Tytuł:

uchwała nr X/55/2011 Rady Gminy Rybczewice z dnia 14 października 2011r. w sprawie ustalenia planu publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Rybczewice oraz określenia ich obwodów.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-12-08
Organ wydający:Rada Gminy Rybczewice
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 188 pozycja: 2936
Hasła:sieci szkół

UCHWAŁA NR X/55/2011 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 14 października 2011 r. w sprawie ustalenia planu publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Rybczewice oraz określenia ich  obwodów.  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (  Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Rybczewice uchwala, co następuje:  § 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granice ich obwodów na terenie  Gminy Rybczewice zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały  § 2. Traci moc uchwała Nr IX/52/2007 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia  planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Rybczewice.  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rybczewice.  § 4. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie14  dni  od  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego.   

Przewodniczący Rady Gminy  Rybczewice  Tomasz Świetlicki

Id: ZNLRA­TUZAZ­GVQTZ­ZLNEI­EVTUS. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr X/55/2011 Rady Gminy Rybczewice z dnia 14 października 2011 r. Plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granice ich obwodów na terenie Gminy  Rybczewice.   

Lp  Nazwa szkoły i adres  Granice obwodu ( miejscowości)  Liczba  oddział ów  1­6 

Szkoła Podstawowa  w Rybczewicach, Rybczewice  Drugie Nr 119a, 21­065  Rybczewice  Szkoła Podstawowa w Stryjnie,  Stryjno Kolonia Nr 1, 21­065  Rybczewice  Gimnazjum w Rybczewicach,  Rybczewice Drugie Nr 119a, 21­ 065 Rybczewice 

Rybczewice Pierwsze, Rybczewice Drugie, Częstoborowice, Izdebno, Izdebno  Kolonia, Pilaszkowice Pierwsze, Pilaszkowice Drugie, Bazar, Zygmuntów 

Stryjno Pierwsze, Stryjno Drugie, Stryjno Kolonia, Wygnanowice, Choiny 

1­6 

Rybczewice Pierwsze, Rybczewice Drugie, Częstoborowice, Izdebno, Izdebno  Kolonia, Pilaszkowice Pierwsze, Pilaszkowice Drugie,Stryjno Pierwsze, Stryjno  Drugie, Stryjno Kolonia, Wygnanowice, Choiny, Bazar, Zygmuntów 

1­3 

Id: ZNLRA­TUZAZ­GVQTZ­ZLNEI­EVTUS. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1388

  uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.130.1959

  uchwała nr XII/94/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec

 • DZ. URZ. 2012.4170

  uchwała nr XV/147/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Gorlice oraz określenia granic ich obwodów

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.21.576

  uchwała nr XXXIII/223/09 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tyczyn oraz określenia granic ich obwodów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.123.3925

  uchwała nr VI/42/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 czerwca 2011r. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Sobolew oraz określenia granic obwodów tych szkół.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XII/67/11 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 23 września 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • uchwała nr X/62/2011 Rady Gminy Dzwola z dnia 25 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie: określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 • uchwała nr X/61/2011 Rady Gminy Dzwola z dnia 25 października 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 • uchwała nr X/59/2011 Rady Gminy Dzwola z dnia 25 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Dzwola na 2012 rok

 • uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.