Logowanie

Tytuł:

uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy Rybczewice z dnia 14 października 2011r. w sprawie określania trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-12-08
Organ wydający:Rada Gminy Rybczewice
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 188 pozycja: 2938
Hasła:pomoc społeczna

UCHWAŁA NR X/63/2011 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 14 października 2011 r. w sprawie określania trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu  Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania  Na  podstawie  art.18  ust.2  pkt  15  ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie  gminnym  (Dz.  U.  z 2001  r.  Nr  142,  poz.  1591,  ze  zmianami.  )  oraz  art.  9 a  ust.15  ustawy  z dnia  2 lipca  2005  r.  o przeciwdziałaniu  przemocy  w rodzinie (Dz. U.z 2005r. Nr 180, poz. 1493, ze zmianami) ­ Rada Gminy Rybczewice uchwala, co następuje:  § 1. Przyjmuje  się  tryb  i sposób  powoływania  i odwoływania  członków  zespołu  interdyscyplinarnego  oraz  szczegółowe warunki jego funkcjonowania, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rybczewice.  § 3. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  opublikowania  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Lubelskiego.   

Przewodniczący Rady Gminy  Rybczewice  Tomasz Świetlicki

Załącznik do Uchwały Nr X/63/2011 Rady Gminy Rybczewice z dnia 14 października 2011 r. Zalacznik1.doc TRYB I SPOSÓB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW GMINNEGO ZESPOŁU  INTERDYSCYPLINARNEGO ORAZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI JEGO FUNKCJONOWANIA 

Id: TMWLW­JRBQZ­KNFJD­PTDAC­EPQKG. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/ 36 /11 Rady Gminy Terespol z dnia 6 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/51/11 Rady Gminy Miedzyrzec Podlaski z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/23/2011 z dnia 24 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Bytnicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.406

  uchwała Nr XVI/150/2012 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.39.685

  uchwała Nr III/16/11 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

porady prawne online

Porady prawne

 • Wybory prezesa spółdzielni

  Czy wszyscy członkowie spółdzielni mieszkaniowej mają prawo decydować o wyborze prezesa i wiceprezesa, czy dokonuje tego ktoś inny?

 • Nie udzielenie absolutorium

  Proszę o udzielenie odpowiedzi w kwestii ewentualnych konsekwencji dla jednego z członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sytuacji, gdy zgromadzenie (...)

 • Odwołanie członka rady nadzorczej

  Zgodnie z zapisami statutu spółdzielni mieszkaniowej, członkowie rady nadzorczej wybierani są spośród delegatów przez zebranie przedstawicieli członków. Na ostatnio (...)

 • Uprawnieni do powołania członka rady nadzorczej

  W umowie spółki z o.o. istnieje zapis, że rada nadzorcza składa się z czterech lub sześciu osób, powoływanych na okres trzech lat, przy czym zgromadzenie wspólników (...)

 • Powołanie Rady Fundacji

  Chcę założyć fundację. Z mocy prawa wchodzę - jako fundator - do rady fundacji. Czy jako fundator mogę mieć w radzie fundacji większość głosów, czy też obowiązuje (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr X/62/2011 Rady Gminy Rybczewice z dnia 14 października 2011r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będącej w zakresie zadań własnych gminy.

 • uchwała nr X/55/2011 Rady Gminy Rybczewice z dnia 14 października 2011r. w sprawie ustalenia planu publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Rybczewice oraz określenia ich obwodów.

 • uchwała nr XII/67/11 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 23 września 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • uchwała nr X/62/2011 Rady Gminy Dzwola z dnia 25 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie: określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 • uchwała nr X/61/2011 Rady Gminy Dzwola z dnia 25 października 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.