Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XI/65/11 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia ?Regulaminu korzystania z miejskich kortów tenisowych w Rejowcu Fabrycznym".

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-12-13
Organ wydający:Rada Miasta Rejowiec Fabryczny
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 192 pozycja: 2985
Hasła:regulaminy,sport

UCHWAŁA NR XI/65/11 RADY MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia ?Regulaminu korzystania z miejskich kortów tenisowych w Rejowcu Fabrycznym". Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) ? Rada Miasta Rejowiec Fabryczny uchwala, co następuje: § 1. Ustala się ?Regulamin korzystania z miejskich kortów tenisowych w Rejowcu Fabrycznym", w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rejowiec Fabryczny. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta mgr Robert Szwed

Załącznik do Uchwały Nr XI/65/11 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 30 czerwca 2011 r. Zalacznik.doc REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSKICH KORTÓW TENISOWYCH W REJOWCU FABRYCZNYM.

Id: UQHND-TIRUN-DELTL-UBUCP-MPRYH. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/66/11 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia ?Regulaminu korzystania z kompleksu boisk Moje Boisko ? Orlik 2012 w Rejowcu Fabrycznym".

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/67/11 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia ?Regulaminu Stadionu Sportowego im. Kazimierza Górskiego w Rejowcu Fabrycznym".

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/71/11 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 2 września 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XI/67/11 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia ?Regulaminu Stadionu Sportowego im. Kazimierza Górskiego w Rejowcu Fabrycznym?.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/86/11 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z parków miejskich w Rejowcu Fabrycznym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.155.2946

  uchwała nr XLVIII/505/10 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 20 maja 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z kortów tenisowych w Śmiglu.

porady prawne online

Porady prawne

 • Wybudowanie boiska szkolnego a pozwolenie na budowę

  Czy wybudowanie boiska szkolnego wymaga pozwolenia na budowę, o którym mowa w ustawie Prawo budowlane?

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Zawieszenie podziału nieruchomości

  Czy gmina ma prawo odmówić wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, jeżeli we wrześniu 2003 r. wydała postanowienie o zgodności proponowanego podziału (...)

 • Odsetki za zwłokę a koszty podatkowe

  Czy zapłacone odsetki, naliczone przez kontrahenta, stanowią koszt uzyskania przychodu? Odsetki naliczone zostały od kwoty wynikającej z niezapłaconej w terminie faktury. (...)

 • Regulamin Funduszu Świadczeń Socjalnych

  W naszej placówce obowiązuje regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Pracodawca chce zmienić obecny regulamin i wprowadzić nowy jeszcze w tym roku kalendarzowym. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XI/62/11 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Rejowiec Fabryczny na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

 • uchwała nr XI/75/11 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 21 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ostrów Lubelski lub jej jednostkom podległym.

 • uchwała nr VIII/34/2011 Rady Gminy Fajsławice z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • uchwała nr VIII/28/2011 Rady Gminy Fajsławice z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowaczych i opiekuńczych oraz ustalenia wymiaru godzin logopedy

 • uchwała nr VII/25/2011 Rady Gminy Fajsławice z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategori dróg gminnych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.