Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIV/105/11 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 27 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Międzyrzec Podlaski

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-12-30
Organ wydający:Rada Miasta Międzyrzec Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 209 pozycja: 3379
Hasła:regulaminy

UCHWAŁA NR XIV/105/11 RADY MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 27 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Międzyrzec Podlaski Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje: § 1. W regulaminie określającym wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Międzyrzec Podlaski stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXV/296/09 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Międzyrzec Podlaski (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 68, poz. 1640) § 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, szkoły podstawowej i gimnazjalnej lub przedszkola, albo inne stanowisko kierownicze ustanowione w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny, ustalony kwotowo w wysokości określonej w tabeli:

L.p 1 2 3 4 5 6 7 Nazwa stanowiska kierowniczego Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dyrektor szkoły podstawowej i gimnazjalnej liczącej do 14 oddziałów powyżej 15 oddziałów Dyrektor przedszkola liczącego od 4 - 5 oddziałów Wicedyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Kierownik świetlicy szkolnej Dodatek funkcyjny miesięcznie w złotych 500 - 1500 zł 500 - 1500 zł 330 - 700 zł 330 - 900 zł 330 - 500 zł 330 - 900 zł 330 - 900 zł 80 - 330 zł "

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Międzyrzec Podlaski. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Id: QNQZU-OGCLZ-QAVYP-QUXJI-JPEBR. Podpisany

Strona 1

Przewodniczący Rady Miasta Robert Matejek

Id: QNQZU-OGCLZ-QAVYP-QUXJI-JPEBR. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5844

  uchwała nr XXII.127.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 31 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród, a także wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilawa.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.2.35

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.KK.0911-1/2010 Wojewody Podlaskiego stwierdzam nieważność części uchwały Nr XXXIX/231/09 Rady Miasta Grajewo z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.16.657

  uchwała nr XXII/220/09 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolu i innych placówkach oświatowych prowadzonych prze Gminę Dobrzany dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

 • DZ. URZ. 2009.277.2155

  uchwała nr XXVII/240/2009 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, warunki wypłacania nagród, a także wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.120.1

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.KK.0911-94/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 28 maja 2009r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXIII/192/09 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, dodatku za wysługę lat oraz wysokość i warunki wypłacania nagród

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XI/61/2011 Rady Gminy Księżpol z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Księżpol na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 • uchwała nr XI/57/2011 Rady Gminy Księżpol z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Księżpol

 • uchwała nr X/49/2011 Rady Gminy Księżpol z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, zatrudnionych na terenie Gminy Księżpol, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

 • uchwała nr X/48/2011 Rady Gminy Księżpol z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach na terenie Gminy Księżpol

 • uchwała nr XI/61/2011 Rady Gminy Biszcza z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.