Logowanie

Tytuł:

uchwała nr X/49/2011 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2012rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-12-30
Organ wydający:Rada Gminy Wola Mysłowska
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 209 pozycja: 3383
Hasła:podatek od środków transportowych

UCHWAŁA NR X/49/2011 RADY GMINY WOLA MYSŁOWSKA z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2012rok.  Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt  8 i  art.  40  ust.  1 ustawy  z dnia  8 marca  1990r.  osamorządzie  gminnym  (Dz.U.  z 2001r.  Nr  142,  poz.  1591  z późn.  zm.)  i art.  10  ust.  1 ustawy  zdnia  12  stycznia  1991r.  o podatkach  i opłatach  lokalnych  (Dz.U.  z 2010r.  Nr  95  poz.  613  zpóźn.  zm.),  przy  uwzględnieniu  obwieszczenia  Ministra  Finansów  z dnia  19  października2011r.  w sprawie  górnych  granic  stawek  kwotowych  podatków  i opłat  lokalnych  w 2012r.  (M.P.Nr  95,  poz.  961)  oraz  obwieszczenia  Ministra  Finansów  z dnia  20  października  2011r.  w sprawie  stawek  podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012r. (M.P. Nr 95, poz. 962)­ Rada Gminy uchwala, co  następuje:  § 1. Stawki podatków od środków transportowych wynoszą rocznie:  1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:  a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 700zł  b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 900zł  c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1050zł  2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej  pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton, stawki  podatku określone są w załączniku nr 1 do uchwały,  3) od  ciągnika  siodłowego  lub  balastowego  przystosowanego  do  używania  łącznie  z naczepą  lub  przyczepą  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton ­ 1480 zł  4) od  ciągnika  siodłowego  lub  balastowego  przystosowanego  do  używania  łącznie  z naczepą  lub  przyczepą  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone  są w załączniku nr 2 do uchwały,  5) od  przyczepy  lub  naczepy,  które  łącznie  z pojazdem  silnikowym  posiadają  dopuszczalną  masę  całkowitą od  7 ton  i poniżej  12  ton ,  z wyjątkiem  związanych  wyłącznie  z działalnością  rolniczą  prowadzoną  przez  podatnika podatku rolnego 1300 zł  6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą  lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika  podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku nr 3 do uchwały,  7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:  a) mniejszej niż 30 miejsc 1 500 zł  b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1 870zł  § 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Id: 1AA15DE2­5541­4973­B896­45C9716E36C0. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/49/2011   Rady Gminy Wola Mysłowska   z dnia 28 października 2011 r. 

Stawki podatku od samochodów ciężarowych   o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton    

Dopuszczalna masa całkowita  w tonach  Nie mniej niż  Dwie osie  12  13  14  15  Trzy osie  12  17  19  21  23  25  Cztery osie i więcej  12  25  27  29  31  13  14  15  1250  1280  1300  1350  1680  1720  1750  1780  1800  1880  1300  1330  1400  1500  1700  1750  1780  1800  1850  1900  Mniej niż  Liczba osi  jezdnych  Stawka podatku  dla samochodów  z zawieszeniem  pneumatycznym        lub  uznanym za  równoważne ( w zł.)  Stawka podatku dla  samochodów z innymi  systemami  zawieszenia osi  jezdnych ( w zł) 

17  19  21  23  25 

25  27  29  31 

1930  1980  2020  2060  2150 

1950  2000  2060  2560  2570 

Id: 1AA15DE2­5541­4973­B896­45C9716E36C0. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/49/2011   Rady Gminy Wola Mysłowska   z dnia 28 października 2011 r. 

Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowy przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub  przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów   równej lub wyższej niż 12 ton.    

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:  ciągnik siodłowy + naczepa ? ciągnik balastowy+  przyczepa (w tonach)  Nie mniej niż  Dwie osie  12  18  25  31  Trzy osie  12  40  18  25  31  1600  1650  1680  1780  1700  1720  1750  2030  Mniej niż  Stawka podatku dla  ciągników  Stawka podatku dla  z zawieszeniem  ciągników z innymi  pneumatycznym lub  systemami zawieszenia  uznanym za równoważne  osi jezdnych (w zł)  (w zł) 

Liczba osi  jezdnych 

40 

1900  2000 

1980  2660 

Id: 1AA15DE2­5541­4973­B896­45C9716E36C0. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/49/2011   Rady Gminy Wola Mysłowska   z dnia 28 października 2011 r. 

Stawki podatku od przyczep i naczep , które łącznie pojazdem silnikowym posiadają   dopuszczaną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton    

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów :  przyczepa  (naczepa + pojazd silnikowy)  ( w tonach )  Nie mniej niż  Jedna oś  12  18  25  Dwie osie  12  28  33  38  Trzy osie  12  38  18  25  930  940  950  940  950  960  Mniej niż  Liczba osi  jezdnych  Stawka podatku dla  przyczep i  naczep  z zawieszeniem  pneumatycznym lub  uznanym za  równoważne(w zł)  Stawka podatku dla  przyczep i naczep  z innymi  systemami zawieszenia  osi  jezdnych (w zł) 

28  33  38 

960  1010  1250  1420 

1000  1070  1420  1780 

38 

1300  1350 

1350  1400 

Id: 1AA15DE2­5541­4973­B896­45C9716E36C0. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.178.2597

  uchwała nr XVI/172/11 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.85.1921

  uchwała nr XXXIII/324/09 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 27 października 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.235.2

  uchwała nr XXIX/191/09 Rady Gminy Korycin z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2866

  uchwała nr XIII/79/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.117.2258

  uchwała nr XLII/261/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Amortyzacja odśnieżarki

  Spółka z o.o. zakupiła za ok. 3.700 zł netto małą odśnieżarkę do usuwania śniegu z placu i drogi. Jaką stawką, metodą i w jakich miesiącach (czy tylko zimą) (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr X/48/11 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Wola Mysłowska na rok 2012.

 • uchwała nr X/47/2011 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012r.

 • uchwała nr VII/36/2011 Wójta Gminy Turobin z dnia 28 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Turobin Nr XXXII/148/2005 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i określenia trybu ich pobierania.

 • uchwała nr XIV/105/11 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 27 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Międzyrzec Podlaski

 • uchwała nr XI/61/2011 Rady Gminy Księżpol z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Księżpol na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.