Logowanie

Tytuł:

uchwała nr X/50/2011 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-12-30
Organ wydający:Rada Gminy Wola Mysłowska
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 209 pozycja: 3384
Hasła:formularze

UCHWAŁA NR X/50/2011 RADY GMINY WOLA MYSŁOWSKA z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości,  rolnego i leśnego.  Na  podstawieNa  podstawie  art.  18  ust.2  pkt  8 i  art.40  ust.1  ustawy  z dnia  8 marca  1990r.  o samorządzie  gminnym  (Dz.U.  z 2001r.  Nr  142,  poz.  1591  z późn.  zm.)  i art.  6 ust.13  ustawy  z dnia  12  stycznia  1991r.  o podatkach  i opłatach  lokalnych  (Dz.U.  z 2010r.  Nr  95  poz.613  z późn.  zm.)  art.6a  ust.11  ustawy  z dnia  15  listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz.969 z późn.zm.) oraz art.6 ust.9 ustawy z dnia 30  października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200 poz.1682 z późn.zm.) ­ Rada Gminy uchwala, co następuje:  § 1. Określa  się  wzory  deklaracji  i informacji  podatkowych  w zakresie  podatku  od  nieruchomości,  rolnego  i leśnego obowiązujące na terenie gminy Wola Mysłowska:  1) Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN­1) wraz z załącznikami: dane o nieruchomościach(ZN­1/A)  i dane  o zwolnieniach  podatkowych  w podatku  od  nieruchomości  (ZN­1/B)  stanowiący  załącznik  Nr  1 do  uchwały,  2) Wzór  deklaracji  na  podatek  rolny  (DR­1)  wraz  z załącznikami:  dane  o nieruchomościach  rolnych  (ZR­1/A)  i dane  o zwolnieniach  i ulgach  podatkowych  podatku  rolnym  (ZR­1/B),  stanowiący  załącznik  Nr  2 do  uchwały,  3) Wzór  deklaracji  na  podatek  leśny  (DL­1)  wraz  z załącznikami:  dane  o nieruchomościach  leśnych  (ZL­1/A)  i dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL­1/B), stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały,  4) Wzór  informacji  w sprawie  podatku  od  nieruchomości  (IN­1)  wraz  z załącznikami:  dane  o nieruchomościach  (ZN­1/A) i dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN­1/B), stanowiący załącznik Nr  4 do uchwały,  5) Wzór  informacji  w sprawie  podatku  rolnego  (IR­1)  wraz  z załącznikami:  dane  o nieruchomościach  rolnych  (ZR­1/A)  i dane  o zwolnieniach  i ulgach  podatkowych  w podatku  rolnym  (ZR­1/B),  stanowiący  załącznik  Nr  5 do uchwały,  6) Wzór  informacji  w sprawie  podatku  leśnego  (IL­1)  wraz  z załącznikami:  dane  o nieruchomościach  leśnych  (ZL­1/A)  i dane  o zwolnieniach  podatkowych  w podatku  leśnym  (ZL­1/B),  stanowiący  załącznik  Nr  6 do  uchwały.  § 2. Traci  moc  uchwała  Nr  II/7/2006  Rady  Gminy  Wola  Mysłowska  z dnia  1 grudnia  2006r.  w sprawie  określenia  wzorów  deklaracji  i informacji  podatkowych  w zakresie  podatku  od  nieruchomości,  rolnego  i leśnego  (Dz.Urz.Woj.Lubelskiego z 2007r. Nr 13, poz. 433)  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.  § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Id: FE257494­EA5A­4B4D­86B1­EA15631DE852. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 ­ DN­1 do Uchwały Nr X/50/2011 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 28 października 2011 r. ZalacznikDN­1.pdf DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI  Załącznik Nr 1 ­ ZN­1­A do Uchwały Nr X/50/2011 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 28 października 2011 r. Zalacznik1 ­ ZN­1­A.pdf DANE O NIERUCHOMOŚCIACH  Załącznik Nr 1 ­ ZN­1­B do Uchwały Nr X/50/2011 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 28 października 2011 r. ZalacznikZN­1B.pdf DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI  Załącznik Nr 2 ­ ZR­1­A do Uchwały Nr X/50/2011 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 28 października 2011 r. Zalacznik2 ­ ZR­1­A.pdf DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH  Załącznik Nr 2 ­ ZR­1­B do Uchwały Nr X/50/2011 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 28 października 2011 r. Zalacznik2 ­ ZR­1­B.pdf DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM  Załącznik Nr 3 ­ DL­1 do Uchwały Nr X/50/2011 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 28 października 2011 r. ZalacznikDL­1.pdf

Id: FE257494­EA5A­4B4D­86B1­EA15631DE852. Podpisany

Strona 2

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY  Załącznik Nr 3 ­ ZL­1­A do Uchwały Nr X/50/2011 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 28 października 2011 r. Zalacznik3 ­ ZL­1­A.pdf DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH  Załącznik Nr 3 ­ ZL­1­B do Uchwały Nr X/50/2011 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 28 października 2011 r. Zalacznik3 ­ ZL­1­B.pdf DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM  Załącznik Nr 2 ­ DR­1 do Uchwały Nr X/50/2011 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 28 października 2011 r. ZalacznikDR­1.pdf DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY  Załącznik Nr 4 ­ IN­1 do Uchwały Nr X/50/2011 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 28 października 2011 r. ZalacznikIN­1.pdf INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI  Załącznik Nr 4 ­ ZN­1­A do Uchwały Nr X/50/2011 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 28 października 2011 r. Zalacznik4 ­ ZN­1­A.pdf DANE O NIERUCHOMOŚCIACH  Załącznik Nr 4 ­ ZN­1­B do Uchwały Nr X/50/2011 Rady Gminy Wola Mysłowska

Id: FE257494­EA5A­4B4D­86B1­EA15631DE852. Podpisany

Strona 3

z dnia 28 października 2011 r. Zalacznik4 ­ ZN­1­B.pdf DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI  Załącznik Nr 5 ­ IR­1 do Uchwały Nr X/50/2011 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 28 października 2011 r. ZalacznikIR­1.pdf INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO  Załącznik Nr 5 ­ ZR­1­A do Uchwały Nr X/50/2011 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 28 października 2011 r. Zalacznik5 ­ ZR­1­A.pdf DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH  Załącznik Nr 5 ­ ZR­1­B do Uchwały Nr X/50/2011 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 28 października 2011 r. Zalacznik5 ­ ZR­1­B.pdf DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM  Załącznik Nr 6 ­ IL­1 do Uchwały Nr X/50/2011 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 28 października 2011 r. ZalacznikIL­1.pdf INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO  Załącznik Nr 6 ­ ZL­1­A do Uchwały Nr X/50/2011 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 28 października 2011 r. Zalacznik6 ­ ZL­1­A.pdf DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH 

Id: FE257494­EA5A­4B4D­86B1­EA15631DE852. Podpisany

Strona 4

Załącznik Nr 6 ­ ZL­1­B do Uchwały Nr X/50/2011 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 28 października 2011 r. Zalacznik6 ­ ZL­1­B.pdf DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM 

Id: FE257494­EA5A­4B4D­86B1­EA15631DE852. Podpisany

Strona 5
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LI/352/2009 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/75/2011 Rady Gminy Wólka z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr II/12/10 Rady Gminy Borzechów z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV /32/10 Rady Miasta Chełm z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

porady prawne online

Porady prawne

 • Opodatkowanie sprzedaży runa leśnego

  W wielu publikacjach czytałam, że sprzedaż runa leśnego przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej jest wolna od podatku dochodowego. Są to jakieś (...)

 • VAT przy zakupie samochodu osobowego

  Firma kupiła auto osobowe za 35 000 zł. netto, VAT na fakturze: 7 700 zł. Od zakupu samochodu osobowego odliczyliśmy VAT w wysokości 4 620 zł (60% z 7700 zł). W deklaracji (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

 • Wypłata wynagrodzenia firmie zagranicznej

  Rok podatkowy spółki trwa od listopada 2006 r. do października 2007 r. Spółka wypłaca wynagrodzenie osobie prawnej niemającej siedziby w Polsce i potrąca zryczałtowany (...)

 • Sprzedaż działki leśnej a podatek

  Czy sprzedaż działki leśnej jest zwolniona z 10% ryczałtowego podatku dochodowego?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr X/49/2011 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2012rok.

 • uchwała nr X/48/11 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Wola Mysłowska na rok 2012.

 • uchwała nr X/47/2011 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012r.

 • uchwała nr VII/36/2011 Wójta Gminy Turobin z dnia 28 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Turobin Nr XXXII/148/2005 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i określenia trybu ich pobierania.

 • uchwała nr XIV/105/11 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 27 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Międzyrzec Podlaski


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.