Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIV / 92 / 11 Rady Gminy Włodawa z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Włodawa na rok 2012.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-12-30
Organ wydający:Rada Gminy Włodawa
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 210 pozycja: 3401
Hasła:podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR XIV / 92 / 11 RADY GMINY WŁODAWA z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy  Włodawa na rok 2012.  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach  lokalnych (Dz. U. z 2010r Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów  z dnia  19  października  2011r  w sprawie  górnych  granic  stawek  kwotowych  podatków  i opłat  lokalnych  w 2012r  (M.P. Nr 95, poz. 961) ? Rada Gminy uchwala, co następuje:  § 1. Określa się następujące roczne stawki w podatku od nieruchomości:  1) od gruntów:  a) związanych  z prowadzeniem  działalności  gospodarczej,  bez  względu  na  sposób  zakwalifikowania  w ewidencji gruntów i budynków ? 0,78 zł od 1 m? powierzchni,  b) pod  jeziorami,  zajętych  na  zbiorniki  wodne  retencyjne  lub  elektrowni  wodnych  ?  4,33  zł  od  1 ha  powierzchni,  c) pozostałych:  ­ zajętych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne ? 0,12 zł od 1 m? powierzchni,  ­ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez  organizacje pożytku publicznego ? 0,43 zł od 1 m? powierzchni,  2) od budynków lub ich części:  a) mieszkalnych ? 0,45 zł od 1 m? powierzchni użytkowej,  b) związanych  z prowadzeniem  działalności  gospodarczej  oraz  od  budynków  mieszkalnych  lub  ich  części  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ? 17,16 zł od 1 m? powierzchni użytkowej,  c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  ? 10,24 zł od 1 m? powierzchni użytkowej,  d) związanych  z udzielaniem  świadczeń  zdrowotnych  w rozumieniu  przepisów  o działalności  leczniczej,  zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń ? 4,45 zł od 1 m? powierzchni użytkowej,  e) pozostałych,  w tym  zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku  publicznego  przez  organizacje pożytku publicznego ? 7,36 zł od 1 m? powierzchni użytkowej,  3) od budowli ? 2 % ich wartości.  § 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodawa.  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Id: UZRVZ­YAENO­CZZBU­ZDNUP­CRCFX. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie nr 1/2011 Wójta Gminy Włodawa z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Włodawa.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/72/11 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Włodawa

 • Dziennik Urzędowy

  rozporządzenie nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włodawie z dnia 14 marca 2012r. w sprawie uchylenia rozporządzenia o zwalczaniu wścieklizny zwierząt na części terenu gminy Włodawa i miasta Włodawa

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/78/2011 Rady Miasta Włodawa z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Włodawa

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LVII/340/10 Rady Miasta Włodawa z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom oraz osobom prowadzącym wychowanie przedszkolne w formach punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIV/ 91 /11 Rady Gminy Włodawa z dnia 26 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012r.

 • uchwała nr VIII/37/11 Rady Gminy Ulan-Majorat z dnia 25 października 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 • uchwała nr VIII/36/11 Rady Gminy Ulan-Majorat z dnia 25 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 r.

 • uchwała nr VIII/35/11 Rady Gminy Ulan-Majorat z dnia 25 października 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

 • uchwała nr VIII/34/11 Rady Gminy Ulan-Majorat z dnia 25 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Ulan-Majorat na rok 2012.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.