Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIV/75/2011 Rady Gminy Wólka z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-12-30
Organ wydający:Rada Gminy Wólka
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 210 pozycja: 3405
Hasła:formularze

UCHWAŁA NR XIV/75/2011 RADY GMINY WÓLKA z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.)), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm.) ? Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Określa się wzory deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujące na terenie gminy Wólka: 1) Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały, 2) Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały, 3) Wzór danych o nieruchomościach, stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały, 4) Wzór danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały, 5) Wzór deklaracji na podatek rolny, stanowiący załącznik Nr 5 do uchwały, 6) Wzór informacji w sprawie podatku rolnego, stanowiący określa załącznik Nr 6 do uchwały, 7) Wzór danych o nieruchomościach rolnych, stanowiący załącznik Nr 7 do uchwały, 8) Wzór danych o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym, stanowiący załącznik Nr 8 do uchwały, 9) Wzór deklaracji na podatek leśny, stanowiący załącznik Nr 9 do uchwały, 10) Wzór informacji w sprawie podatku leśnego, stanowiący załącznik Nr 10 do uchwały, 11) Wzór danych o nieruchomościach leśnych, stanowiący załącznik Nr 11 do uchwały, 12) Wzór danych o zwolnieniach w podatku leśnym, stanowiący załącznik Nr 12 do uchwały. § 2. Traci moc uchwała Nr XL/201/06 Rady Gminy Wólka z dnia 27 stycznia 2006r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. § 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Wólka. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i ma zastosowanie od 01 stycznia 2012r.

Id: YOAAT-CDKWH-VKKFL-UFFIE-IKDQL. Podpisany

Strona 1

Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Józef Madoń

Id: YOAAT-CDKWH-VKKFL-UFFIE-IKDQL. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/75/2011 Rady Gminy Wólka z dnia 10 listopada 2011 r. Obecnie ( w 2011r.) należy obowiązkowo zmienić formularze deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości w związku ze zmianą, od dnia 1 lipca 2011r., określenia budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Prawidłowa treść określająca te budynki lub ich części powinna brzmieć: " związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez przedmioty udzielające tych świadczeń". Modyfikacji ulegają róznież załaczniki o zwolnieniach - tytuły prawne do zwolnień są w nich wpisane w sposób skrócony - nie powodujące corocznej zmiany uchwały.

Id: YOAAT-CDKWH-VKKFL-UFFIE-IKDQL. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/75/2011 Rady Gminy Wólka z dnia 10 listopada 2011 r. Zalacznik1.pdf w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/75/2011 Rady Gminy Wólka z dnia 10 listopada 2011 r. Zalacznik2.pdf w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/75/2011 Rady Gminy Wólka z dnia 10 listopada 2011 r. Zalacznik3.pdf w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/75/2011 Rady Gminy Wólka z dnia 10 listopada 2011 r. Zalacznik4.pdf w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/75/2011 Rady Gminy Wólka z dnia 10 listopada 2011 r. Zalacznik5.pdf w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/75/2011 Rady Gminy Wólka

Id: YOAAT-CDKWH-VKKFL-UFFIE-IKDQL. Podpisany Strona 2

z dnia 10 listopada 2011 r. Zalacznik6.pdf w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/75/2011 Rady Gminy Wólka z dnia 10 listopada 2011 r. Zalacznik7.pdf w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/75/2011 Rady Gminy Wólka z dnia 10 listopada 2011 r. Zalacznik8.pdf w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/75/2011 Rady Gminy Wólka z dnia 10 listopada 2011 r. Zalacznik9.pdf w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/75/2011 Rady Gminy Wólka z dnia 10 listopada 2011 r. Zalacznik10.pdf w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIV/75/2011 Rady Gminy Wólka z dnia 10 listopada 2011 r. Zalacznik11.pdf

Id: YOAAT-CDKWH-VKKFL-UFFIE-IKDQL. Podpisany Strona 3

w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIV/75/2011 Rady Gminy Wólka z dnia 10 listopada 2011 r. Zalacznik12.pdf w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Id: YOAAT-CDKWH-VKKFL-UFFIE-IKDQL. Podpisany

Strona 4
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LI/352/2009 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr II/12/10 Rady Gminy Borzechów z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV /32/10 Rady Miasta Chełm z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

porady prawne online

Porady prawne

 • Opodatkowanie sprzedaży runa leśnego

  W wielu publikacjach czytałam, że sprzedaż runa leśnego przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej jest wolna od podatku dochodowego. Są to jakieś (...)

 • VAT przy zakupie samochodu osobowego

  Firma kupiła auto osobowe za 35 000 zł. netto, VAT na fakturze: 7 700 zł. Od zakupu samochodu osobowego odliczyliśmy VAT w wysokości 4 620 zł (60% z 7700 zł). W deklaracji (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

 • Wypłata wynagrodzenia firmie zagranicznej

  Rok podatkowy spółki trwa od listopada 2006 r. do października 2007 r. Spółka wypłaca wynagrodzenie osobie prawnej niemającej siedziby w Polsce i potrąca zryczałtowany (...)

 • Sprzedaż działki leśnej a podatek

  Czy sprzedaż działki leśnej jest zwolniona z 10% ryczałtowego podatku dochodowego?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIV/73/2011 Rady Gminy Wólka z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego.

 • uchwała nr XIV/72/2011 Rady Gminy Wólka z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 r.

 • uchwała nr XIV/93/11 Rady Gminy Włodawa z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.

 • uchwała nr XIV / 92 / 11 Rady Gminy Włodawa z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Włodawa na rok 2012.

 • uchwała nr XIV/ 91 /11 Rady Gminy Włodawa z dnia 26 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.