Logowanie

Tytuł:

obwieszczenie Starosty Bialskiego z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych w 2011 roku.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-02-18
Organ wydający:Starosta Bialski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 23 pozycja: 611
Hasła:koszty utrzymania

OBWIESZCZENIE STAROSTY BIALSKIEGO z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych w 2011 roku. Na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) ustalam i ogłaszam średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych na terenie Powiatu Bialskiego w 2011 r. § 1. W 2011 r. średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w niżej wymienionych placówkach ustalam w wysokości:

Lp. 1 2 3 4

Dom Dziecka Dom Dziecka w Komarnie Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Bohukałach Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Bohukałach Dom Rodzinny w Żabcach

Miesięczny koszt utrzymania w zł. 3 249,00 zł 2 499,66 zł 2 605,71 zł 3 107,08 zł

§ 2. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Id: ZVKFZ-PJANX-BKBVW-JYKZQ-SWREU. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 6/2010 Starosty Kraśnickiego z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Kraśnickiego

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Starosty Bialskiego z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych w 2011 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.7.257

  zarządzenie nr 4/2009 Starosty Myśliborskiego z dnia 21 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2009 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.38

  obwieszczenie Starosty Lidzbarskiego z dnia 15 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, funkcjonującej na terenie Powiatu Lidzbarskiego w roku 2010

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Starosty Bialskiego z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych w 2010 roku.

porady prawne online

Porady prawne

 • Dokumentacja medyczna dziecka

  Dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, matka ma ograniczoną władzę rodzicielską. Czy matka ma prawo wglądu do dokumentacji lekarskiej dziecka?

 • Czas pracy nauczyciela doradcy metodycznego

  Nauczyciela doradca metodyczny jest zatrudniony w szkole podstawowej ze zniżką godzin od 1/3 do 2/3 i realizuje zadania powierzone przez organ prowadzący w ośrodku doskonalenia (...)

 • Ustawa kominowa

  W jaki sposób funkcjonuje ustawa kominowa?

 • Aktualizacja wywiadu środowiskowego

  Jak często trzeba przeprowadzać rodzinny wywiad środowiskowy w sytuacji wypłaty osobie zasiłku stałego lub okresowego? Wywiad ma jedynie sprawdzić czy może być realizowany (...)

 • Koszty egzekucji komorniczej o wydanie rzeczy

  Wierzyciel posiada tytuł wykonawczy przeciwko dłużnikowi o wydanie rzeczy ruchomej (samochodu). Koszt wyegzekwowania wyroku wynosi 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • obwieszczenie Starosty Bialskiego z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2011 roku.

 • uchwała nr 1/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 11 stycznia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr III/9/10 Rady Gminy Konopnica w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Konopnica w ramach pomocy de minimis

 • uchwała nr 178/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Ułęż w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 • uchwała nr IV/15/2011 Rady Gminy Wólka z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Turobin z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.