Logowanie

Tytuł:

uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 17 stycznia 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/86/99 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie ustalenia wysokości czynszu najmu za lokale użytkowe

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2011-02-28
Organ wydający:Rada Gminy Deszczno
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 26 pozycja: 536
Hasła:lokale

UCHWAŁA NR VI/31/2011 RADY GMINY DESZCZNO z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/86/99 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie ustalenia wysokości czynszu najmu za lokale użytkowe Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Uchyla się Uchwałę Nr IX ?86/1999 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie ustalenia wysokości czynszu najmu za lokale użytkowe. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Deszczno. § 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania.

Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Koper

Id: LYQNN-TEOMJ-BTCMD-TNZIO-TZWJI. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/32/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 17 stycznia 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX /87/99 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie określenia stawki czynszu regulowanego za lokale mieszkalne

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/277/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI/216/2009 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego dla nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Deszczno

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIV/251/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 2 września 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczni - obręb Bolemin.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIV/252/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 2 września 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno - obręb Kiełpin

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XX/147/2012 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie utworzenia w Gminie Deszczno Straży Gminnej

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr VI/30/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 17 stycznia 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osiedle Poznańskie

 • uchwała nr IV/20/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/362/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 9 grudnia 2005r.

 • uchwała nr IV/19/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LIV/479/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • uchwała nr IV/18/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.

 • uchwała nr IV/17/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego Gminy Wschowa w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.