Logowanie

Tytuł:

uchwała nr IV- 36/2011 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu, określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych Starosty Kraśnickiego dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników, osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-02-24
Organ wydający:Rada Powiatu w Kraśniku
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 26 pozycja: 651
Hasła:stypendia sportowe

UCHWAŁA NR NR IV- 36/2011 RADY POWIATU W KRAŚNIKU z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu, określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz  rodzajów i wysokości stypendiów sportowych Starosty Kraśnickiego dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników, osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) i art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie ( Dz. U. z 2010r., Nr  127, poz. 857 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się Regulamin, określający szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów  i wysokości stypendiów sportowych Starosty Kraśnickiego dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników, osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Gawdzik   Załącznik do Uchwały Nr Nr IV36/2011 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 stycznia 2011 r. Zalacznik1.pdf Regulaminokreślający szczegółowe zasady, tryb przyznawania o pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych Starosty Kraśnickiego dla zawodników za osiągniete wyniki sportowe oraz nagród  dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników, osiagających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

ID: DHKMH-IYDDX-CCNZQ-EMSSP-VRMEK. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.38.1057

  uchwała nr XXV/174/09 Rady Gminy Borowa z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawienia stypendiów sportowych oraz określeniach wysokości dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz warunków i trybu przyznawania nagród, ich rodzajów i wysokości dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz trenerów i działaczy zasłużonych w osiąganiu tych wyników.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4103

  uchwała nr XX/104/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zasad przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe przez zawodników oraz dla osób prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.8.201

  uchwała nr II/8/2010 Rady Gminy Borowa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawienia stypendiów sportowych oraz określenia ich wysokości dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród, ich rodzajów i wysokości dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

 • DZ. URZ. 2010.717.6138

  uchwała nr LVI/382/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym współzawodnictwie sportowym.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.63.1026

  uchwała nr 757/LVI/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie stypendiów w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach indywidualnych

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek dochodowy od stypendium sportowego

  Za swoje wybitne osiągnięcia sportowe pewien człowiek otrzymał z Ministerstwa stypendium sportowe. Czy od stypendium sportowego płaci się podatek?

 • Zakładanie klas sportowych

  Jakie przepisy prawne regulują tryb, warunki i wymogi zakładania klas sportowych w szkołach podstawowych?

 • Działalność statutowa stowarzyszenia

  Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową w zakresie rozwoju i popularyzacji sportu i kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Aby pozyskać środki na dział. (...)

 • Nauka pływania dla dziecka a PIT

  Czy można odliczyć od podatku koszt nauki pływania dla dziecka?

 • Założenie klubu sportowego

  Chcemy założyć klub sportowy w małej miejscowości. Jakie dokumenty należy złożyć i gdzie? Jak prowadzić księgi rachunkowe dla takiego klubu? Jakie obowiązują? (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr III- 24/2010 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI-265/2010 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kraśnickiego.

 • uchwała nr III-21/2010 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Kraśnickiemu lub jednostkom podległym, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności a także organów do tego uprawnionych.

 • decyzja nr OLB?4210-74(7)/2010/2011/297/VI/JD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łukowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łukowie

 • zarządzenie nr 7/11 Starosty Lubartowskiego z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie: średniego miesięcznego kosztu utrzymania w powiatowym domu pomocy społecznej.

 • zarządzenie nr 18/11 Starosty Lubelskiego z dnia 4 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Wojciechów, powiat lubelski.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.