Logowanie

Tytuł:

uchwała nr IV/13/11 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-03-17
Organ wydający:Rada Gminy Trzydnik Duży
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 37 pozycja: 856
Hasła:dożywianie

UCHWAŁA NR IV/13/11 RADY GMINY TRZYDNIK DUŻY z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie: określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.) Rada Gminy Trzydnik Duży uchwala, co następuje: § 1. Określa warunki odpłatności za pomoc w formie posiłku, przyznaną w ramach wieloletniego programu ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?. § 2. Osobom i rodzinom, o których mowa w art.3 pkt.1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150 % kryterium dochodowego o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) może być przyznana pomoc w formie posiłku na warunkach odpłatności określonych w poniższej tabeli:

Dochód na osobę w rodzinie liczony procentowo od kryterium dochodowego określonego Wysokość zwrotu wydatków w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej poniesionych na zakup posiłku. Od 151% - 200% Od 201% 50 % 80 %

§ 3. Zwrot wydatków, o których mowa w § 2 następuje w terminie 30 dni po upływie każdego miesiąca, w którym osoba korzystała z pomocy w zakresie dożywiania, na podstawie zestawienia wydatków sporządzonego przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzydniku Dużym, w oparciu o dane przekazane przez dyrektora właściwej szkoły. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Id: JYMAB-HTEPF-GXUAO-RMSGO-KUFQR. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.58.69

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.16.2011.KK Wojewody Podlaskiego z dnia 22 lutego 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IV/28/11 Rady Gminy Radziłów z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.128.1

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.46.2011.ZCH Wojewody Podlaskiego z dnia 29 kwietnia 2011r. stwierdzam nieważność uchwały Nr VI/38/11 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/49/11 Rady Gminy Gościeradów z dnia 28 września 2011r. w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego wieloletniego programu ?pomoc państwa w zakresie dożywiania?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.244.3877

  uchwała nr IV/54/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/398/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? realizowanego w latach 2006 ? 2013 ( Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 121, poz. 2292)

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.22.31

  uchwała nr III/20/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

porady prawne online

Porady prawne

 • Pomoc w formie posiłku dla uczniów

  Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość udzielania pomocy w formie posiłku uczniom albo dzieciom korzystającym z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego (...)

 • Dofinansowanie szkoleń a podatek dochodowy

  Spółka z o.o. wzięła udział w projekcie "Rotacja pracy" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Działanie 2.3. W ramach tego projektu PARP (...)

 • Weryfikacja osoby ubiegającej się o pomoc socjalną

  Mam ciężką sytuacje materialną. Staram się o dopłatę do czynszu od miasta. Podczas wywiadu przedstawiciel miasta zadawał mi pytania o stan konta, posiadane wartościowe (...)

 • Pomoc de minimis - kolejne lata

  Jestem małym podatnikiem. W latach 2008-2010 skorzystałem z jednorazowej amortyzacji. Łącznie w ciągu 3 lat nie przekroczyłem 200 tyś euro (zamortyzowałem łącznie (...)

 • Amortyzacja jednorazowa - pomoc de minimis

  Prowadzę działalność gospodarczą PKPiR + VAT. Od 3 lat korzystam z amortyzacji de minimis. Mieszczę się w limitach, spełniam wymagania do skorzystania z amortyzacji (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr IV/12/11 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy.

 • uchwała nr XXIX/181/2010 Rady Gminy Siemień z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2011 r.

 • uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy Rachanie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczególnego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy Podedwórze z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Podedwórze etap-I

 • uchwała nr III/5/10 Rady Gminy Nielisz z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na terenie Gminy Nielisz.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.