Logowanie

Tytuł:

uchwała nr VI/29/11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 18 marca 2011r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Cybinka publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Cybinka.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2011-04-01
Organ wydający:Rada Miejska w Cybince
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 40 pozycja: 809
Hasła:przedszkola

Uchwała Nr VI/29/11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Cybinka publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Cybinka. Na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. z 2004 r. Dz. U. nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się sieć prowadzonych przez Gminę Cybinka publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Cybinka: 1) Przedszkole Publiczne, Cybinka, ul. Dąbrowskiego 12; 2) Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Białkowie, Białków 72; 3) Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Cybince, ul. Szkolna 15. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cybinki. § 3. Traci moc uchwała nr 188/XXVII/01 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 października 2001 r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli publicznych w gminie Cybinka oraz uchwała nr 47/VI/03 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych w sieci przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Cybinka. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Zenon Walenczewski

Id: RPEZD-VXIZQ-YFCQB-LNRII-QAFPP. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.293.2014

  uchwała nr XLIII/469/10 Rady Miejskiej z dnia 6 kwietnia 2010r. w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę Żabno publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 • DZ. URZ. 2012.3299

  uchwała nr XVI/113/12 Rady Gminy Ropa z dnia 29 maja 2012r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Ropa publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1388

  uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 • DZ. URZ. 2012.3531

  uchwała nr XV/117/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 25 maja 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tomice

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5795

  uchwała nr XIII/85/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Suchożebry publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz punktach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr VI/25/11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 18 marca 2011r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2011 rok.

 • uchwała nr VI/23/11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 18 marca 2011r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego oraz wzoru załączników do deklaracji i informacji.

 • uchwała nr VI/22/11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 18 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Cybinka.

 • uchwała nr VI/19/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 18 marca 2011r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok.

 • uchwała nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 1 marca 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.