Logowanie

Tytuł:

uchwała nr V/18/11 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie lokalizacji targowiska w Krzeszycach i ustalenia Regulaminu targowiska

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2011-04-08
Organ wydający:Rada Gminy Krzeszyce
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 43 pozycja: 833
Hasła:targowiska

UCHWAŁA NR V/18/11 RADY GMINY KRZESZYCE z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie lokalizacji targowiska w Krzeszycach i ustalenia Regulaminu targowiska Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. t. j. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Targowisko w Krzeszycach, przeznaczone do prowadzenia działalności handlowej zlokalizowane jest w Krzeszycach przy ul. Gorzowskiej, na części działek nr ewidencyjny 466/7 i 466/20 oznaczonej na załączniku graficznym do uchwały kolorem różowym i brązowym. § 2. Uchwala się Regulamin targowiska, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Traci moc uchwała Nr IV/12/1996 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 5 sierpnia 1996r. w sprawie lokalizacji targowiska tymczasowego. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzeszyce. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/18/11 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 28 stycznia 2011 r. Zalacznik1.docx Regulamin Targowiska Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/18/11 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 28 stycznia 2011 r. Zalacznik.jpg Załącznik graficzny

Id: QQINE-NUTEI-GADUF-TOEDU-GREYV. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.4.75

  uchwała nr XXI/180/08 Rady Gminy Tryńcza z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie ustalenia lokalizacji i nadanie Regulaminu Targowiska w Tryńczy

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.88.1984

  uchwała nr XXX/199/09 Rady Gminy Bukowsko z dnia 30 października 2009r. w sprawie ustalenia lokalizacji i nadania regulaminu targowiska we wsi Bukowsko i Nowotaniec

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.3.21

  uchwała nr XXV/147/08 Rady Gminy Chorkówka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia lokalizacji i nadania regulaminu targowiska we wsi Zręcin gmina Chorkówka

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.113.2085

  uchwała nr XXXIX/270/10 Rady Gminy Domaradz z dnia 28 września 2010r. w sprawie ustalenia lokalizacji i uchwalenia regulaminu targowiska Gminy Domaradz

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.8.174

  uchwała nr XXXVII/263/09 Rada Miejska w Brzostku z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej lokalizacji i ustalenia regulaminu targowiska w Brzostku

porady prawne online

Porady prawne

 • Opłata targowa

  Prowadzę sklep tzw. salonik prasowy; od czasu do czasu wystawiam przed witrynę stojak z okularami przeciwsłonecznymi i kartkami pocztowymi. Sprzedaży nie prowadzę na (...)

 • Sprzedaż podlegająca opłacie targowej

  Czy sprzedaż towaru w domu klienta na jego zamówienie np. telefoniczne jest handlem obwoźnym i czy podlega opłacie targowej z tytułu prowadzonego handlu?

 • Odległość pomiędzy rurami na ulicy

  Jakie przepisy regulują odległość pomiędzy rurą gazową, kanalizacyjną i wodociągową w ulicy? Czy nie można ich usytuować na szerokości 7,5 metra?

 • Dzierżawa nieruchomości gminy

  Jaką podstawę prawną powinna przyjąć gmina, ogłaszając przetarg na wyłonienie dzierżawcy takich nieruchomości jak cmentarze komunalne, targowiska czy wysypiska śmieci? (...)

 • Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi publicznej

  Jakie elementy znajdują się w zezwoleniu na lokalizację zjazdu z drogi publicznej do danej nieruchomości?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr V/12/11 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Krzeszyce i jej jednostkom podległym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także organów do tego uprawnionych.

 • uchwała nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Adama Asnyka i ul. Zbigniewa Herberta w miejscowości Strzelce Krajeńskie

 • uchwała nr V/27/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

 • uchwała nr XLII/284/09 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 października 2009r. zmieniająca uchwałę nr XL/231/06 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 09 marca 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 • uchwała nr 23/6/III/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2011 GMINY IŁOWA


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.