Logowanie

Tytuł:

uchwała nr V/21/11 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie zmiany statutów sołectw

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2011-04-08
Organ wydający:Rada Gminy Krzeszyce
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 43 pozycja: 834
Hasła:sołectwa

UCHWAŁA NR V/21/11 RADY GMINY KRZESZYCE z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie zmiany statutów sołectw Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminny (tekst jedn. Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. W Statutach Sołectw, stanowiących załączniki od nr 1 do nr 18, do Uchwały Nr IV/25/1999 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 9 lutego 1999r. r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw wprowadza się zmiany w ten sposób, że: 1. w § 17 ust. 2 Statutu Sołectwa Krzeszyce, stanowiącego załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie: "Rada Sołecka składa się z 3 do 9 osób"; 2. w § 17 ust. 2 Statutu Sołectwa Brzozowa-Brzozówka-Jeziorki, stanowiącego załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie: "Rada Sołecka składa się z 3 do 9 osób"; 3. w § 17 ust. 2 Statutu Sołectwa Czartów, stanowiącego załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie: "Rada Sołecka składa się z 3 do 9 osób"; 4. w § 17 ust. 2 Statutu Sołectwa Dębokierz, stanowiącego załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie: "Rada Sołecka składa się z 3 do 9 osób"; 5. w § 17 ust. 2 Statutu Sołectwa Dzierżązna, stanowiącego załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie: "Rada Sołecka składa się z 3 do 9 osób"; 6. w § 17 ust. 2 Statutu Sołectwa Karkoszów, stanowiącego załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie: "Rada Sołecka składa się z 3 do 9 osób"; 7. w § 17 ust. 2 Statutu Sołectwa Kołczyn, stanowiącego załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie: "Rada Sołecka składa się z 3 do 9 osób"; 8. w § 17 ust. 2 Statutu Sołectwa Krasnołęg-Piskorzno-Świętojańsko, stanowiącego załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie: "Rada Sołecka składa się z 3 do 9 osób"; 9. w § 17 ust. 2 Statutu Sołectwa Krępiny, stanowiącego załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie: "Rada Sołecka składa się z 3 do 9 osób"; 10. w § 17 ust. 2 Statutu Sołectwa Krzemów-Łukomin, stanowiącego załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie: "Rada Sołecka składa się z 3 do 9 osób"; 11. w § 17 ust. 2 Statutu Sołectwa Malta, stanowiącego załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie: "Rada Sołecka składa się z 3 do 9 osób"; 12. w § 17 ust. 2 Statutu Sołectwa Marianki, stanowiącego załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie: "Rada Sołecka składa się z 3 do 9 osób"; 13. w § 17 ust. 2 Statutu Sołectwa Maszków-Rudna, stanowiącego załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie: "Rada Sołecka składa się z 3 do 9 osób"; 14. w § 17 ust. 2 Statutu Sołectwa Muszkowo, stanowiącego załącznik nr 14 otrzymuje brzmienie: "Rada Sołecka składa się z 3 do 9 osób"; 15. w § 17 ust. 2 Statutu Sołectwa Przemysław, stanowiącego załącznik nr 15 otrzymuje brzmienie: "Rada Sołecka składa się z 3 do 9 osób"; 16. w § 17 ust. 2 Statutu Sołectwa Rudnica-Łąków, stanowiącego załącznik nr 16 otrzymuje brzmienie: "Rada Sołecka składa się z 3 do 9 osób"; 17. w § 17 ust. 2 Statutu Sołectwa Studzionka, stanowiącego załącznik nr 17 otrzymuje brzmienie: "Rada Sołecka składa się z 3 do 9 osób";

Id: CJZGD-TFBHI-SVZLT-XJEAT-DUTQY. Podpisany

Strona 1

18. w § 17 ust. 2 Statutu Sołectwa Zaszczytowo, stanowiącego załącznik nr 18 otrzymuje brzmienie: "Rada Sołecka składa się z 3 do 9 osób"; § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Id: CJZGD-TFBHI-SVZLT-XJEAT-DUTQY. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.103.1893

  rozstrzygnięcia nadzorcze Nr NK-4.4131.148.2011.BB Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 lipca 2011 r. stwierdzające nieważność § 4 ust. 2 statutów sołectw stanowiących załączniki nr 1 - 12 do uchwały Nr IX/51/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Stare Czarnowo.

 • DZ. URZ. 2010.41.710

  uchwała nr XXXIII/392/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 30 grudnia 2009r. UCHWAŁA NR XXXIII/392/2009 RADY GMINY USTKA z dnia 30 grudnia 2009 roku zmieniająca uchwalę nr XXXI/367/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 30 października 2009 roku w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Ustka

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.3.65

  uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany statutów sołectw

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.1017

  uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy w Brzyskach z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw z terenu gminy Brzyska

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.126.1897

  uchwała nr XII/101/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw

porady prawne online

Porady prawne

 • Organy sołectwa

  Jakie organy posiada jednostka pomocnicza gminy, jaką jest sołectwo?

 • Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej SM

  Znowelizowana ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, która weszła w życie 31.07.2007 r. nie przewiduje wynagrodzenia za pracę w organach spółdzielni innych niż Zarząd, (...)

 • Zbycie lokalu a przyjęcie w poczet członków

  Nabyłem na licytacji 01.04.2004 spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Czy w światłe wyroku TK z 30.03.2004 roku mam obowiązek ubiegać się o członkostwo (...)

 • Zgłoszenie zmiany rachunku bankowego

  Czy zmiana banku (rachunku firmy) firmowego rachunku bankowego przy firmie działającej jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wymaga uiszczenia zmiany (...)

 • Sankcje za brak uzupełnienia kapitału

  Czy w przypadku nieuzupełnienia kapitału zakładowego do wymaganej wysokości są przewidziane sankcje karne, prawne, karno-skarbowe wobec spółki, wspólników lub zarządu?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr V/18/11 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie lokalizacji targowiska w Krzeszycach i ustalenia Regulaminu targowiska

 • uchwała nr V/12/11 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Krzeszyce i jej jednostkom podległym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także organów do tego uprawnionych.

 • uchwała nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Adama Asnyka i ul. Zbigniewa Herberta w miejscowości Strzelce Krajeńskie

 • uchwała nr V/27/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

 • uchwała nr XLII/284/09 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 października 2009r. zmieniająca uchwałę nr XL/231/06 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 09 marca 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.