Logowanie

Tytuł:

uchwała nr V/41/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Skwierzyna

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2011-04-08
Organ wydający:Rada Miejska w Skwierzynie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 43 pozycja: 851
Hasła:przedszkola

UCHWAŁA NR V/41/11 RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE z dnia 24 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Skwierzyna Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późno zm), art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale Rady Miejskiej w Skwierzynie nr XXXIII/268/09 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez publiczne przedszkola, prowadzone przez Gminę Skwierzyna (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2009 r. Nr 143, poz.2088 ) wprowadza się zmiany w ten sposób, że: 1. W §2 punkt 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się odpłatność za zajęcia opiekuńcze świadczone przez publiczne przedszkola w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego w wysokości 151,00 zł miesięcznie. 2. W §2 skreśla się punkt 3. 3. Skreśla się §4. 4. §5 otrzymuje brzmienie: Zakres usług świadczonych przez publiczne przedszkola określa umowa cywilnoprawna, zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicami (opiekunami) dziecka. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Rucki

Id: OOUVA-HOTNK-SDECG-SDRFD-CBFHQ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/93/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Skwierzyna

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIII/268/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez publiczne przedszkola, prowadzone przez Gminę Skwierzyna

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.247.413

  uchwała nr X/72/2011 Rady Gminy Wilkowice z dnia 2 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/2011 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 marca 2011r. w sprawie opłat za usługi świadczone przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wilkowice

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIII/190/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Skwierzyna

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/90/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 22 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za usługi świadczone przez publiczne przedszkola, prowadzone przez Gminę Krzeszyce

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr V/17/2011 Rady Gminy Gubin z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących utworzenia jednostek pomocniczych

 • uchwała nr VIII/29/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 23 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Kożuchów

 • uchwała nr VIII/28/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 23 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury

 • uchwała nr VIII/26/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 • uchwała nr VI.56.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.