Logowanie

Tytuł:

uchwała nr V/29/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 3 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Przytoczna oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2011-04-08
Organ wydający:Rada Gminy Przytoczna
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 43 pozycja: 853
Hasła:komisje

UCHWAŁA NR V/29/2011 RADY GMINY PRZYTOCZNA z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Przytoczna oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust 2 pkt 4, art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje: Rozdział 1. TRYB I SPOSÓB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO § 1. 1. Członków Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej Zespołem, powołuje Wójt Gminy w drodze zarządzenia spośród osób zgłoszonych przez uprawnione jednostki, instytucje i organizacje: 1) przedstawicieli Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej, 2) przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 3) przedstawicieli szkół podstawowych, gimnazjalnych z terenu gminy Przytoczna, 4) przedstawicieli placówek ochrony zdrowia funkcjonujących w Przytocznej, 5) przedstawicieli organizacji pozarządowych, 6) przedstawicieli policji. § 2. W celu wyłonienia członków Zespołu Wójt Gminy pisemnie zwraca się do uprawnionych organizacji, jednostek i instytucji o wytypowanie swoich przedstawicieli do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym. § 3. Liczbę przedstawicieli podmiotów oraz osoby przedstawicieli określa się zgodnie z warunkami wynikającymi z porozumień zawartych przez Wójta Gminy z podmiotami, o których mowa w § 1. § 4. Odwołania członka Zespołu Wójt Gminy dokonuje: 1) na wniosek członka Zespołu, 2) na wniosek uprawnionych podmiotów, których jest przedstawicielem, 3) na wniosek Zespołu. § 5. Zmian, uzupełnienia i poszerzenia składu Zespołu dokonuje się w trybie właściwym dla jego powołania. Rozdział 2. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO § 6. 1. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy w terminie do 14 dni od daty zawarcia porozumienia z podmiotami, o których mowa w § 1 pkt 1. 2. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu wybierany jest przewodniczący Zespołu spośród jego członków zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. W przypadku zgłoszenia tylko jednego kandydata na przewodniczącego, wyboru przewodniczącego dokonuje się przez aklamację. 3. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu i reprezentuje Zespół na zewnątrz. 4. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu na wniosek przewodniczącego wybierany jest zastępca przewodniczącego. Wybór Zastępcy Przewodniczącego odbywa się na takich samych zasadach jak w przypadku Przewodniczącego Komisji. 5. Do zadań przewodniczącego Zespołu należy w szczególności : § 7. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia, o czym powiadamia członków Zespołu.

Id: TVSZJ-LGCYV-QBDNI-VMYDY-GOXZS. Podpisany Strona 1

§ 8. Prace Zespołu prowadzone są, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej trzech członków. § 9. Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w drodze głosowana jawnego. § 10. Szczegółowy zakres zadań realizowanych przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego zostanie ujęty w porozumieniach zawartych między Wójtem Gminy a instytucjami. § 11. Zespół przygotowuje roczne sprawozdanie ze swojej działalności i przedkłada Wójtowi Gminy do 31 stycznia każdego roku. § 12. Siedzibą Zespołu Interdyscyplinarnego jest siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej. § 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Barski

Id: TVSZJ-LGCYV-QBDNI-VMYDY-GOXZS. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie Dnia 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie poszerzająca obowiązki gmin w zakresie zadań własnych dotyczących podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym w szczególności wprowadzając opracowanie i realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz tworzenia zespołów interdyscyplinarnych. Natomiast zgodnie z art. 9a ust. 15 ww. ustawy, do kompetencji rady gminy pozostawiono określenie szczegółowego trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego, a także szczegółowych warunków jego funkcjonowania. W świetle powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Id: TVSZJ-LGCYV-QBDNI-VMYDY-GOXZS. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/23/2011 z dnia 24 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Bytnicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/70/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/29/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Przytoczna oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.39.685

  uchwała Nr III/16/11 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.406

  uchwała Nr XVI/150/2012 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/42/11 Rady Gminy Żórawina z dnia 27 maja 2011r. w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Nr IV/22/11 Rady Gminy Żórawina z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Żórawina oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

porady prawne online

Porady prawne

 • Wybory prezesa spółdzielni

  Czy wszyscy członkowie spółdzielni mieszkaniowej mają prawo decydować o wyborze prezesa i wiceprezesa, czy dokonuje tego ktoś inny?

 • Nie udzielenie absolutorium

  Proszę o udzielenie odpowiedzi w kwestii ewentualnych konsekwencji dla jednego z członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sytuacji, gdy zgromadzenie (...)

 • Odwołanie członka rady nadzorczej

  Zgodnie z zapisami statutu spółdzielni mieszkaniowej, członkowie rady nadzorczej wybierani są spośród delegatów przez zebranie przedstawicieli członków. Na ostatnio (...)

 • Łączenie Zespołu Szkół i Przedszkola

  Organ prowadzący szkoły i przedszkole w Gminie X, chce włączyć do Zespołu Szkół w L ( szkoła podstawowa + gimnazjum) oddziały Przedszkola Publicznego w L. Moje (...)

 • Uprawnieni do powołania członka rady nadzorczej

  W umowie spółki z o.o. istnieje zapis, że rada nadzorcza składa się z czterech lub sześciu osób, powoływanych na okres trzech lat, przy czym zgromadzenie wspólników (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 3 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Przytoczna i jej jednostkom organizacyjnym oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów do tego uprawnionych

 • uchwała nr V/41/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Skwierzyna

 • uchwała nr V/17/2011 Rady Gminy Gubin z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących utworzenia jednostek pomocniczych

 • uchwała nr VIII/29/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 23 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Kożuchów

 • uchwała nr VIII/28/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 23 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.