Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXIX/199/2010 Rady Gminy Uchanie z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-03-29
Organ wydający:Rada Gminy Uchanie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 44 pozycja: 1000
Hasła:dotacje

Uchwała Nr XXXIX/199/2010 Rady Gminy Uchanie z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) ? Rada Gminy uchwala, co następuje: §1 1. Określa się: 1) warunki ubiegania się o dotacje na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, 2) rodzaj danych i informacji, które należy zawrzeć we wniosku o dotację, 3) tryb postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji, 4) postanowienia, jakie winna zawierać umowa o udzielenie dotacji, 5) zasady rozliczania dotacji, kontroli rozliczania i zwrotu dotacji do budżetu Gminy Uchanie, 6) sposób ewidencjonowania i upowszechniania informacji o udzielonych dotacjach. 2. Znaczenie użytych w uchwale pojęć dotyczących zabytków lub czynności z nimi związanych określają przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wydanych na podstawie tej ustawy. 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) pracach lub robotach budowlanych przy zabytku ? należy przez to rozumieć prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 2) beneficjencie ? należy przez to rozumieć podmiot, któremu na zasadach określonych niniejszą uchwałą na prace lub roboty budowlane przy zabytku przyznano dotację z budżetu Gminy Uchanie, 3) środkach publicznych ? należy przez to rozumieć publiczne środki finansowe określone przepisami o finansach publicznych. §2 1. Z budżetu Gminy Uchanie mogą być udzielane dotacje celowe na sfinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria: 1) jest położony na obszarze Gminy, 2) jest w złym stanie technicznym,

3) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców Gminy. 2. Dotacja na prace lub roboty budowlane przy zabytku może finansować nakłady obejmujące: 1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, 2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych, 3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, 4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich, 5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, 6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz, 7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, 8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania zabytku, 9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki, 10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji przynależności, 11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych, 12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności, 13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, 14) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, o którym mowa w pkt 7 ? 13, 15) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej. §3 1. O dotacje może się ubiegać każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu. 2. Dotacja może być udzielona na sfinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku złożenia wniosku o udzielenie dotacji albo w roku złożenia wniosku i w roku następnym. 3. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale wnioskodawca może równocześnie wystąpić z kilkoma wnioskami o dotacje do prac lub robót budowlanych przy więcej niż jednym zabytku.

§4 1. Dotacja z budżetu Gminy na wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku może być udzielona w wysokości do 70 % ogółu nakładów na te prace lub roboty. 2. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych albo, gdy sytuacja wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych przy zabytku ? dotacja może być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót budowlanych. 3. W przypadku, gdy beneficjent na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu Gminy Uchanie wraz z kwotami przyznanych na ten cel środków publicznych nie może przekraczać łącznie 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót. §5 1. We wniosku o przyznanie dotacji należy wskazać: 1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę, adres i siedzibę wnioskodawcy będącego jednostką organizacyjną, 2) dane obiektu uwidocznione w rejestrze zabytków, 3) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem, 4) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku oraz projekt i pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym, 5) wnioskowaną kwotę dotacji i proponowany termin jej przekazania, 6) zakres prac lub robót budowlanych, które mają być objęte dotacją, 7) termin zakończenia prac objętych wnioskiem, 8) harmonogram i kosztorys przewidywanych prac lub robót budowlanych ze wskazaniem źródeł ich finansowania, 9) informację o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same prace lub roboty budowlane przy zabytku oraz informację o wystąpieniu o takie środki złożonym do innych podmiotów, 10) wykaz prac lub robót budowlanych wykonanych przy danym zabytku w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku z podaniem łącznej wysokości nakładów, w tym wysokości i źródeł dofinansowania otrzymanego ze środków publicznych. 2. W przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie dotacji winien dołączyć informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku ? sporządzoną w zakresie i według zasad określonych w art. 37

ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.

o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291). 3. Udzielenie dotacji na prace lub roboty budowlane podmiotu określonego w ust. 3 dokonywane jest zgodnie z przepisami niniejszej uchwały wraz z dochowaniem zasad określonych w przepisach prawa regulujących udzielanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców. §6 1. Wnioski o dotację kierowane do Wójta Gminy. 2. Z zastrzeżeniem ust. 3, wnioski o dotację należy składać do dnia 15 października roku kalendarzowego. 3. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na prace interwencyjne wynikające z zagrożonego zabytku. 4. Wniosek p przyznanie dotacji przedstawiane są do zaopiniowania komisji właściwej do spraw budżetu. §7 1. Dotację przyznaje Rada Gminy w uchwale określającej: 1) nazwę podmiotu otrzymującego dotację, 2) prace lub roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym, na wykonanie których przyznano dotację, 3) kwotę dotacji do przekazania w roku budżetowym. 2. Przy ustalaniu wysokości przyznawanych dotacji Rada Gminy uwzględnia kwotę zaplanowaną na ten cel w budżecie Gminy. §8 Uwzględniając uchwałę z § 7 oraz dane z wniosku o dotację Wójt Gminy z beneficjentem podpisuje umowę określającą w szczególności: 1) opis prac lub robót budowlanych przy zabytku i termin ich wykonania, 2) kwotę dotacji i terminy jej przekazywania, które w postanowieniach umowy mogą zostać uzależnione od wyniku każdorazowej kontroli postępu prac lub robót budowlanych i rozliczenia tych wydatków, 3) zobowiązanie się beneficjenta do przekazywania informacji o wysokości środków publicznych na prace lub roboty przy zabytku otrzymanych z innych źródeł, 4) zobowiązanie się beneficjenta do stosowania takich zasad obiegu i opisywania dokumentów finansowych, aby oryginały dokumentów świadczących o dokonaniu wydatków sfinansowanych w całości lub w części z otrzymanej dotacji zaopatrzone były w sposób trwały w klauzulę potwierdzającą ten fakt, 5) zobowiązanie się beneficjenta do poddania się kontroli przeprowadzonej przez Gminę w zakresie przeznaczenia dotacji i wykonania prac lub robót budowlanych, 6) sposób i termin rozliczenia kwot udzielonej dotacji,

7) warunki, sposób i termin zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. §9 1. Kontrola, o której mowa w § 8 pkt 2 i 5, przeprowadzona jest przez osoby upoważnione przez Wójta Gminy i polega na: 1) sprawdzeniu rzeczywistego przebiegu realizacji celów zakładanych w zakresie dotowanego zadania pod kątem zgodności z przepisami prawa i zawartą umową, 2) sprawdzeniu dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania ( w szczególności znajdujących się w siedzibie podmiotu oryginałów dokumentów finansowych) pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, umową i zasadami rachunkowości. 2. Kontrolę można przeprowadzić do czasu rozliczenia dotacji. § 10 1. Przed rozliczeniem całości dotacji lub jej części dokonywany jest komisyjny odbiór wykonywanych prac lub robót budowlanych, którego dokonują osoby upoważnione przez Wójta Gminy. 2. W celu rozliczenia dotacji beneficjent w sposób i w terminach określonych w umowie składa sprawozdania z wykonania prac lub robót budowlanych Wójtowi Gminy. 3. Sprawozdanie z ust. 2 określa: 1) całkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym w tym nakłady pokryte z innych środków publicznych, 2) zestawienie rachunków dołączonych do sprawozdania w celu rozliczenia dotacji ? ze wskazaniem numeru księgowego, numeru pozycji kosztorysu, daty wystawienia rachunku, nazwy wydatku oraz jego kwoty wraz z określeniem wysokości środków z dotacji finansujących dany rachunek. 4. Do sprawozdania dołącza się oświadczenie o zgodności dołączonych danych ze stanem faktycznym wraz z pouczeniem o odpowiedzialności z art. 233 Kodeksu karnego. 5. Beneficjent, rozliczając dotację, winien na wezwanie Wójta Gminy uzupełnić brakujące dokumenty i udzielić wyczerpujących informacji. § 11 W przypadku częściowego lub całkowitego niewykonania dotowanego zadania z przyczyn leżących po stronie beneficjenta, niewykorzystana część przekazanych środków dotacji podlega zwrotowi do budżetu Gminy Uchanie na zasadach określonych w umowie.

§ 12 1. Wójt Gminy prowadzi zestawienie danych o udzielonych dotacjach oraz informuje inne organy uprawnione do udzielania dotacji na prace lub roboty budowlane przy zabytkach o dotacjach przyznanych przez Radę Gminy. 2. Zestawienie danych z ust. 1 dla każdej udzielonej dotacji winno zawierać: 1) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia lub przechowywania, 2) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby albo nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, której przyznano dotację, 3) kopię uchwały o przyznaniu dotacji z § 7, 4) kserokopię umowy o dotację, 5) informacje o wysokości środków przekazanych beneficjentowi z dotacji oraz o rozliczeniu kwoty wypłaconej dotacji, 6) informacje przekazane Gminie przez inne organy zobowiązane do udzielenia informacji o dotacjach na prace lub roboty budowlane przy danym zabytku, 7) adnotacje o podaniu informacji z ust. 3 do publicznej wiadomości oraz o okresie wywieszenia takiej informacji na tablicy ogłoszeń. 3. Wójt Gminy niezwłocznie ogłasza na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej uchwałę o przyznaniu dotacji. Uchwałę wywiesza się na okres 1 miesiąca. § 13 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 14 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Stefan Brzuchala
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.201.6054

  uchwała nr IX/78/11 Rady Gminy Dobre z dnia 19 października 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.286.4609

  uchwała nr VIII/72/11 Rady Gminy Lipka z dnia 26 września 2011r. w sprawie zmiany zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.63.2043

  uchwała nr VI/107/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 25 marca 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.76.1421

  uchwała Nr V/52/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.620

  uchwała nr XXV/152/08 Rady Miejskiej w Resku z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

porady prawne online

Porady prawne

 • Dotacje na utrzymanie zabytkowej willi

  Od urodzenia mieszkam w zabytkowej "mazowieckiej” willi z 1930 roku. Utrzymywałam ją i remontowałam, inwestowałam od ok 29 lat sama. Właścicielem był ojciec, (...)

 • Pozwolenie na wyburzenie zabytkowego budynku

  Posiadam obiekty objęte ochroną konserwatora zabytków jako otoczenie zabytku bez indywidualnego wpisu. Czy wojewódzki konserwator zabytków może i w jakich sytuacjach (...)

 • Wyburzenie zabytkowego budynku

  Jaki jest tryb postępowania w przypadku konieczności uzyskania zgody Konserwatora zabytków na wyburzenie budynku na własnej posesji?

 • Zgoda wojewodzkiego konserwatora zabytków

  Jestem właścicielem nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Z uwagi na akty jej dewastacji przez okolicznych mieszkańców rozpocząłem budowę jej ogrodzenia płotem (...)

 • Obowiązki właściciela zabytku

  Nieruchomość zabudowana jest budynkiem, który w akcie notarialnym jest określony jako widniejący w ewidencji zabytków, ale nie figuruje w rejestrze zabytków gminy. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia " Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji".

 • uchwała nr V/16/2011 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia Przedszkola Miejskiego w Tarnogrodzie

 • uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku, przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.

 • uchwała nr II/8/10 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Tarnawatka.

 • uchwała nr IV/42/11 Rady Miasta Puławy z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/437/10 Rady Miasta Puławy z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w oddziałach żłobkowych w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Puławy.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.