Logowanie

Tytuł:

uchwała nr V/19/2011 Rady Gminy Uchanie z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Uchanie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-03-29
Organ wydający:Rada Gminy Uchanie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 44 pozycja: 1001
Hasła:pomoc społeczna

UCHWAŁA NR V/19/2011 RADY GMINY UCHANIE z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Uchanie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Na podstawie art.9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zmianami) w związku z art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Uchanie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, stanowiący treść niniejszej uchwały. 1. Powoływanie i odwoływanie członków zespołu: 1) Członków zespołu powołuje Wójt Gminy Uchanie w formie zarządzenia, po uprzednim wyrażeniu zgody na pracę w zespole. 2) W skład zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy osobom indywidualnym, rodzinom, grupom problemowym, bądź środowisku tj.: a) Ośrodka Pomocy Społecznej, b) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, c) Policji, d) oświaty, e) ochrony zdrowia, f) organizacji pozarządowych, g) kuratorzy sądowi. Ponadto w skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów niż wymienione, działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 3) Odwołania członka zespołu dokonuje Wójt Gminy Uchanie w sytuacji: a) pisemnej rezygnacji członka z pracy w zespole, b) uchylania się od pracy w zespole i nie wywiązywania się ze swoich obowiązków - na wniosek przewodniczącego zespołu, c) w wyniku sytuacji losowej, uniemożliwiającej pracę w zespole. 2. Funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Uchanie: 1) Przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz zespołu wybierany jest na pierwszym posiedzeniu zespołu spośród jego członków. Wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza dokonuje się większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu zespołu. 2) Pierwsze posiedzenie zespołu odbędzie się nie później niż w terminie do 30 dni od dnia wydania zarządzenia przez Wójta Gminy Uchanie w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego.

Id: BAQFL-UDMDF-PSBZY-FXIAG-ICHFH. Podpisany Strona 1

3) Kolejne posiedzenia zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 4) Obsługę organizacyjno ? techniczną dla zespołu interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Uchaniach. 5) Pracę zespołu i grup roboczych koordynuje przewodniczący zespołu, w przypadku jego nieobecności nadzór nad pracą zespołu sprawuje wiceprzewodniczący. Przewodniczący zespołu w szczególności: a) zwołuje posiedzenia zespołu, b) przewodniczy posiedzeniom zespołu, c) reprezentuje zespół w stosunku do innych organów i instytucji. 6) Z przebiegu każdego posiedzenia zespołu sekretarz sporządza protokół, który zatwierdza przewodniczący lub w razie jego nieobecności, wiceprzewodniczący. 3. Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, z uwzględnieniem gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Do zadań zespołu należy w szczególności: 1) diagnozowanie skali problemów przemocy w rodzinie, 2) inicjowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, 3) interweniowanie w środowisku dotkniętym przemocą, 4) podejmowanie działalności edukacyjnej w zakresie rozpowszechniania informacji z danymi o możliwościach uzyskania pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 5) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach w obszarze przemocy w rodzinie, 6) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, w tym w ramach procedury ? Niebieskiej Karty?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Uchanie. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Czapski

Id: BAQFL-UDMDF-PSBZY-FXIAG-ICHFH. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/23/2011 z dnia 24 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Bytnicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.39.685

  uchwała Nr III/16/11 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.406

  uchwała Nr XVI/150/2012 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/42/11 Rady Gminy Żórawina z dnia 27 maja 2011r. w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Nr IV/22/11 Rady Gminy Żórawina z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Żórawina oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/64/11 Rady Gminy Łuków z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

porady prawne online

Porady prawne

 • Wybory prezesa spółdzielni

  Czy wszyscy członkowie spółdzielni mieszkaniowej mają prawo decydować o wyborze prezesa i wiceprezesa, czy dokonuje tego ktoś inny?

 • Nie udzielenie absolutorium

  Proszę o udzielenie odpowiedzi w kwestii ewentualnych konsekwencji dla jednego z członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sytuacji, gdy zgromadzenie (...)

 • Odwołanie członka rady nadzorczej

  Zgodnie z zapisami statutu spółdzielni mieszkaniowej, członkowie rady nadzorczej wybierani są spośród delegatów przez zebranie przedstawicieli członków. Na ostatnio (...)

 • Łączenie Zespołu Szkół i Przedszkola

  Organ prowadzący szkoły i przedszkole w Gminie X, chce włączyć do Zespołu Szkół w L ( szkoła podstawowa + gimnazjum) oddziały Przedszkola Publicznego w L. Moje (...)

 • Uprawnieni do powołania członka rady nadzorczej

  W umowie spółki z o.o. istnieje zapis, że rada nadzorcza składa się z czterech lub sześciu osób, powoływanych na okres trzech lat, przy czym zgromadzenie wspólników (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXIX/199/2010 Rady Gminy Uchanie z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków

 • uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia " Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji".

 • uchwała nr V/16/2011 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia Przedszkola Miejskiego w Tarnogrodzie

 • uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku, przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.

 • uchwała nr II/8/10 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Tarnawatka.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.