Logowanie

Tytuł:

uchwała nr V/40/11 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Zamość.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-03-29
Organ wydający:Rada Miejska w Zamościu
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 44 pozycja: 1003
Hasła:transport

UCHWAŁA NR V/40/11 RADY MIEJSKIEJ W ZAMOŚCIU z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Zamość. Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 roku nr 5, poz. 13) Rada Miejska uchwala co następuje: § 1. Ustala się stawkę opłaty za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym na terenie Miasta Zamość w wysokości 0,05 zł. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia .

Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Wojciech Matwiejczuk

Id: NOIDU-WVEJL-XFQXK-BOYJU-HSRUQ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/39/11 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Zamość oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.302

  uchwała Nr XIII/89/2011 Rady Gminy Marianowo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Marianowo.

 • DZ. URZ. 2011.462.4454

  uchwała nr X/79/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.217.379

  uchwała nr 105/X/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2585

  uchwała nr XXII/171/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr V/39/11 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Zamość oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 • uchwała nr V/19/2011 Rady Gminy Uchanie z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Uchanie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • uchwała nr XXXIX/199/2010 Rady Gminy Uchanie z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków

 • uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia " Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji".

 • uchwała nr V/16/2011 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia Przedszkola Miejskiego w Tarnogrodzie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.