Logowanie

Tytuł:

decyzja nr OLB-4210-71(10)/2010/2011/16251/II/AG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła ustalonej przez przedsiębiorstwo energetyczne Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Biłgoraju.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-03-29
Organ wydający:Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 44 pozycja: 1004
Hasła:Decyzje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NR OLB-4210-71(10)/2010/2011/16251/II/AG DECYZJA

Lublin, dnia 15 marca 2011 r.

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228, Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18) oraz art. 47 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 45 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ? Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790, Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 81, poz. 530), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Biłgoraju posiadającego: 1) numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS): 0000306661, 2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 9182085164, zwanego w dalszej części decyzji ?Przedsiębiorstwem?, postanawiam zmienić decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 listopada 2010 r. nr OLB-421019(17)/2010/16251/II/AG i zatwierdzić zmianę taryfy dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo. Postanowienia taryfy będące przedmiotem zmiany stanowią załącznik do niniejszej decyzji. UZASADNIENIE Decyzją z dnia 5 listopada 2010 r. nr OLB-4210-19(17)/2010/16251/II/AG została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego dalej ?Prezesem URE?) ustalona przez Przedsiębiorstwo taryfa dla ciepła, z okresem obowiązywania do dnia 30 czerwca 2012 r. Na podstawie art. 28 oraz art. 23 ust. 2, w związku z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, pismem z dnia 30 grudnia 2010 r. nr OLB-4210-71(1)/2010/16251/II/AG, Prezes URE wezwał Przedsiębiorstwo do przedłożenia zmiany taryfy dla ciepła, w związku ze zmianą taryfy dla paliw gazowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. (dostawcy gazu ziemnego do Przedsiębiorstwa), zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 16 grudnia 2010 r., nr: DTA-421253(8)/2010/652/III/AG. Zmiana cen gazu skutkuje zmniejszeniem kosztów zużycia tego paliwa

Id: ACVVC-WKLHU-HMWEF-DZAPO-XWDCQ. Podpisany Strona 1

przez Przedsiębiorstwo, a tym samym zmniejszeniem kosztów dostarczania ciepła do odbiorców. Powyższe stanowi zatem przesłankę określoną w § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), zwanego dalej "rozporzadzeniem taryfowym", uprawniającą do zmiany taryfy dla ciepła w przypadku zaistnienia istotnej, nieprzewidzianej zmiany warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo energetyczne. W myśl art. 47 ust. 1 ustawy ? Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje przedkładają do zatwierdzenia taryfy z własnej inicjatywy lub na żądanie Prezesa URE. Pismem z dnia 17 stycznia 2011 r. (L.dz. BPEC/8/01/11), uzupełnionym pismami z dnia 27 stycznia 2011 r. (L.dz. BPEC/17/01/11), z dnia 16 lutego 2011 r. (L.dz. BPEC/30/02/11), z dnia 28 lutego 2011 r. (L.dz. BPEC/45/02/11) oraz pismem (bez znaku), które wpłynęło do Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Lublinie w dniu 4 marca 2011 r., Przedsiębiorstwo wystąpiło do Prezesa URE z wnioskiem o zmianę zatwierdzonej taryfy dla ciepła, poprzez zmianę stawek opłat dla grup odbiorców C i D, tj. odbiorców pobierających ciepło ze źródeł opalanych paliwem gazowym. Uzasadniając swój wniosek, Przedsiębiorstwo wskazało, iż zmiana cen paliwa gazowego, spowoduje spadek kosztów uzasadnionych ponoszonych przez Przedsiębiorstwo. Ocena przedstawionego przez Przedsiębiorstwo wniosku oraz zawartego w jego uzasadnieniu materiału analitycznego, dokonana w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie pozwoliła na uwzględnienie żądania Przedsiębiorstwa w zakresie zatwierdzenia zmiany aktualnie obowiązującej taryfy dla ciepła, zgodnie ze złożonym wnioskiem. Zmiana cen paliwa gazowego wypełnia dyspozycję § 28 ust. 1 rozporządzenia taryfowego stanowiącego, że " W przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany warunków wykonywania przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej jest możliwa zmiana taryfy wprowadzonej do stosowania, w trybie określonym w art. 47 ustawy lub przez zawarcie umów z odbiorcami, po dokonaniu analizy i oceny skutków ekonomicznych tych zmian ". Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Natomiast, zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, Prezes URE reguluje działalność przedsiębiorstw energetycznych (...) zmierzajac do równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii. Za zmianą przedmiotowej decyzji przemawia słuszny interes strony, wyrażający się w konieczności dostosowania sposobu prowadzenia koncesjonowanej działalności gospodarczej do zmieniajacych się obiektywnych warunków ekonomicznych (niezależny od Przedsiębiorstwa spadek cen paliwa gazowego), a także zmianie tej decyzji nie sprzeciwiają się przepisy szczególne. Uznając, iż w przedmiotowej sprawie spełnone zostały przesłanki określone w art. 155 Kpa umożliwiające zmianę decyzji, w szczególności, iż zmiana ta nie stoi w sprzeczności z interesem społecznym, postanowiono jak w sentencji. POUCZENIE 1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie ? Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy ? Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). 2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek

Id: ACVVC-WKLHU-HMWEF-DZAPO-XWDCQ. Podpisany Strona 2

o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki - Wschodniego Oddziału Terenowego z siedzibą w Lublinie - ul. Garbarska 20, 20-340 Lublin. 3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy ? Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza zmianę taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Dyrektor Wschodniedo Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki Tomasz Adamczyk

Otrzymują: 1. Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju, ul. Długa 96, 23-400 Biłgoraj; 2. Wojewoda Lubelski; 3. A/a. Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy o opłacie skarbowej w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt 53). Anna Gosek - specjalista Załącznik do Decyzji Nr OLB-421071(10)/2010/2011/16251/II/AG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 marca 2011 r. Zalacznik1.pdf

Id: ACVVC-WKLHU-HMWEF-DZAPO-XWDCQ. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.74.1429

  decyzja nr OKR-4210-11(12)/2010/360/VII/TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego ( PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Nowej Dębie)

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.129.2648

  decyzja nr OKR-4210-41(10)/2010/13950/III/TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ - RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Rzeszowie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.25.47

  decyzja nr OLB-4210-45(9)/2009/2010/623/VIII/JD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siemiatyczach

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3834

  decyzja nr OWA-4210-7(12)/2012/292/VIII/ES Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedłożonej przez przedsiębiorstwo energetyczne: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Wyszkowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.13.332

  decyzja nr OKR-4210-14(4)/2011/13950/IIIA/TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ - RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Rzeszowie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr V/40/11 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Zamość.

 • uchwała nr V/39/11 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Zamość oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 • uchwała nr V/19/2011 Rady Gminy Uchanie z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Uchanie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • uchwała nr XXXIX/199/2010 Rady Gminy Uchanie z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków

 • uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia " Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji".

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.