Logowanie

Tytuł:

zarządzenie nr 96/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie Miasta Lublin na prawach powiatu.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-03-29
Organ wydający:Prezydent Miasta Lublin
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 44 pozycja: 1005
Hasła:koszty utrzymania

Zarządzenie Nr 96/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie Miasta Lublin na prawach powiatu. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 92 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 60 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.) oraz § 19 ust.1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin stanowiącego załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 344/2007 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin (t.j. Obwieszczenie Nr 1 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 15 września 2009 r.) zarządzam, co następuje: §1 Ustalam miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie miasta Lublin w roku 2011: 1) Dom Pomocy Społecznej ,,Kalina? ul. Kalinowszczyzna 84 ? 2 790 zł ; 2) Dom Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej ul. Archidiakońska 7 ? 3 020zł ; 3) Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Głowackiego 26 ? 2 985 zł ; 4) Dom Pomocy Społecznej ?Betania? al. Kraśnicka 223 ? 2 351 zł ; 5) Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie ul. Kosmonautów 78 ? 3 258 zł ; 6) Prawosławny Dom Pomocy Społecznej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej ul. Dolińskiego 1 ? 2 627 zł ; 7) Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w Lublinie przy ul. Ametystowej 22 ? 2 447 zł . §2 Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy w Rodzinie w Lublinie. §3 Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Id: ZGNZY-DDDUU-ASOPB-JEXRL-YCCHK. Podpisany Strona 1

§4 Zarządzenie wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu w którym zostało opublikowane.

Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk

Id: ZGNZY-DDDUU-ASOPB-JEXRL-YCCHK. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 104/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie Miasta Lublin na prawach powiatu

 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie nr 1/2012 Starosty Świdnickiego z dnia 1 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Świdnickiego

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 737/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 7 października 2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie Miasta Lublin na prawach powiatu

 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie Starosty Świdnickiego z dnia 2 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Świdnickiego

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 1/III/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 1 marca 2012r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Gminy Lublin ? miasta na prawach powiatu

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • decyzja nr OLB-4210-71(10)/2010/2011/16251/II/AG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła ustalonej przez przedsiębiorstwo energetyczne Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Biłgoraju.

 • uchwała nr V/40/11 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Zamość.

 • uchwała nr V/39/11 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Zamość oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 • uchwała nr V/19/2011 Rady Gminy Uchanie z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Uchanie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • uchwała nr XXXIX/199/2010 Rady Gminy Uchanie z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.