Logowanie

Tytuł:

uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy Wohyń z dnia 16 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-03-31
Organ wydający:Rada Gminy Wohyń
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 45 pozycja: 1028
Hasła:pomoc społeczna

UCHWAŁA NR IV/17/2011 RADY GMINY WOHYŃ z dnia 16 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 41 pkt 2, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Rada Gminy Wohyń uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XLIII/209/2010 Rady Gminy Wohyń z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe wprowadza się następujące zmiany: 1) uchyla się § 4; 2) uchyla się § 5. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wohyń. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Dorota Iwanejko

Id: AWJVB-TWTPP-MUVNM-NVFRT-ROYVI. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.25.818

  uchwała nr 29/IV/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe, zasiłki celowe.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3733

  uchwała nr XIII/145/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu.

 • DZ. URZ. 2009.440.3157

  uchwała nr XXI/106/09 Rady Gminy w Radkowie z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i zasiłki okresowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.41.1170

  uchwała nr XXI/121/09 Rady Gminy Przeworsk z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.131.1

  uchwała nr XXVII/156/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 maja 2009r. sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i zasiłki okresowe

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XLIII/209/2010 Rady Gminy Wohyń z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe

 • uchwała nr IV/16/2011 Rady Gminy Wohyń z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • uchwała nr VI/30/11 Rady Miasta Terespol z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie rozszerzenia granic obwodów głosowania na terenie Gminy Miejskiej Terespol.

 • uchwała nr VI/29/11 Rady Miasta Terespol z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie rozszerzenia granic okręgów głosowania na terenie Gminy Miejskiej Terespol.

 • uchwała nr V/59/11 Rady Miasta Puławy z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.