Logowanie

Tytuł:

uchwała nr IV/26/11 Rady Gminy Radzyń Podlaski z dnia 23 lutego 2011r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzyń Podlaski.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-04-15
Organ wydający:Rada Gminy Radzyń Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 56 pozycja: 1152
Hasła:miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

UCHWAŁA NR IV/26/11 RADY GMINY RADZYŃ PODLASKI z dnia 23 lutego 2011 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzyń Podlaski. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm) art. 14 ust.8, art. 15 ust.2 i 3, art. 20 ust.1, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn.zm) oraz uchwały Nr XX/129/08 Rady Gminy Radzyń Podlaski z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzyń Podlaski, po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzyń Podlaski ? Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XXXVIII/228/10 Rady Gminy Radzyń Podlaski z dnia 28 października 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzyń Podlaski ? uchyla się w § 1 ust.4. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Id: WWHZR-ATCBC-CZNLJ-GAZVD-FBLGF. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/34/11 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Radzyń Podlaski lub jego jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.57.54

  uchwała nr XXXIV/178/09 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego wprowadzającego zakaz zabudowy terenów zalewowych doliny rzeki Białej wchodzący w skład systemu ekologicznego miasta Bielsk Podlaski

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/35/11 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z dworca na terenie miasta Radzyń Podlaski.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/55/11 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania drogi na terenie Miasta Radzyń Podlaski.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/18/11 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 27 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy Radzyń Podlaski z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego.

 • uchwała nr VII/30/11 Rady Gminy Miączyn z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • uchwała nr VII/35/2011 Rady Miasta Kraśnik z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie sposobu ustalania w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób.

 • uchwała nr V / 19 / 11 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krasnystaw

 • uchwała nr IV/19/2011 Rady Gminy Kąkolewnica z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania .

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.