Logowanie

Tytuł:

uchwała nr VIII/80/2011 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy ? Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-05-12
Organ wydający:Rada Miejska w Bełżycach
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 67 pozycja: 1294
Hasła:nauczyciele

UCHWAŁA NR VIII/80/2011 RADY MIEJSKIEJ W BEŁŻYCACH z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy ? Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm., Rada Miejska w Bełżycach uchwala, co następuje: § 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy ? Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bełżyc. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011r.

Przewodniczący Rady inż. Andrzej Chemperek

Id: JKQBS-NNLZO-GBHRL-LPVFP-IMRBU. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr VIII/80/2011 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 30 marca 2011 r. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy ? Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. § 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy ? Karta Nauczyciela zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, określa się według następujących norm:

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 20

Lp.

Stanowiska Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, doradcy zawodowi prowadzący zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych a także inni specjaliści prowadzący zajęcia specjalistyczne realizujący formy pomocy psychologiczno ? pedagogicznej określone w oparciu o przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty

1.

§ 2. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych według poniższego wzoru: W = (x1 + x2 ) : [ ( x1 : y1 ) + ( x2 : y2 ) ] gdzie: W?? oznacza łączny wymiar tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, x1 ,x2 ? - oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły, y1, y2 ? - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych określony dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz §1 ust. 1 załącznika. 2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1 przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że godzinę do 0,5 pomija się, a godzinę co najmniej 0,5 przyjmuje się za pełną. 3. Godziny zajęć przydzielone powyżej wymiaru ustalonego zgodnie z zasadami, o których mowa w § 1, są godzinami ponadwymiarowymi zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela. § 3. Odpowiedzialnym za prawidłowe ustalenie określonego w § 2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli jest dyrektor szkoły, który zatrudnia nauczycieli.

Id: JKQBS-NNLZO-GBHRL-LPVFP-IMRBU. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2229

  uchwała nr XVIII/126/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Liszki

 • DZ. URZ. 2009.316.2352

  uchwała nr XXXVI/254/2009 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami), nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć prowadzonych w formie zaocznej

 • DZ. URZ. 2012.2614

  uchwała nr XIII/123/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru pensum dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.197.3119

  uchwała nr VI/34/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki pedagogów i doradców zawodowych, prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVII/215/09 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej w szkołach prowadzonych przez Powiat Opoczyński

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • obwieszczenie nr 1/2011 Wójta Gminy Janów Podlaski z dnia 15 marca 2011r. w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 r. położonych na terenie gminy Janów Podlaski

 • obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 29 kwietnia 2011r. o wynikach ponownego liczenia głosów oddanych w obwodowych komisjach wyborczych Nr 3, 5 i 9 w Dęblinie w dniu 21 listopada 2010 r. w wyborach burmistrza i ponownego ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów burmistrza Dęblina przez Miejską Komisję Wyborczą w Dęblinie zarządzonych na dzień 28 kwietnia 2011 r.

 • obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 14 kwietnia 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szastarka przeprowadzonych w dniu 10 kwietnia 2011 r.

 • uchwała nr VI/ 36 /11 Rady Gminy Terespol z dnia 6 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • uchwała nr V/18/11 Rady Gminy Telatyn z dnia 29 marca 2011r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.