Logowanie

Tytuł:

uchwała nr VIII/72/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Trzebiszewie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2011-06-22
Organ wydający:Rada Miejska w Skwierzynie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 70 pozycja: 1346
Hasła:szkoły

UCHWAŁA NR VIII/72/11 RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Trzebiszewie Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, póz. 1591 ze zm.), art.59 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Miejska w Skwierzynie uchwala co następuje: § 1. Z dniem 31 sierpnia 2011 roku likwiduje się Szkołę Podstawową w Trzebiszewie. § 2. Uczniom zlikwidowanej szkoły zapewnia się kontynuowanie nauki w Szkole Podstawowej w Zespole Edukacyjnym w Skwierzynie. § 3. Zobowiązania i majątek zlikwidowanej szkoły przejmuje Gmina Skwierzyna. § 4. Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Burmistrz Skwierzyny, z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wlkp. w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Rucki

Id: RSPPK-LEUHB-DDGGG-JKCGK-DREQH. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/75/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Trzebiszewie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5114

  uchwała nr IX/78/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Długiem, Szkoły Podstawowej w Grabowej oraz Szkoły Podstawowej w Rdzuchowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2994

  uchwała nr XV/94/12 Rady Gminy Kotuń z dnia 14 marca 2012r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Koszewnicy i likwidacji Szkoły Podstawowej w Broszkowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3418

  uchwała nr XVII/99/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 30 marca 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Psarach w celu utworzenia Filii Publicznej Szkoły Podstawowej w Obrytem wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3944

  uchwała nr XXII/173/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Skuszewie i przekształcenia w Szkołę Filialną podporządkowaną organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Hempla wchodzącej w skład Zespołu Szkół "Rybienko Leśne" w Wyszkowie.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr VIII/71/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Świniarach

 • uchwała nr VIII/67/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • uchwała nr VIII/66/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego- zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Skwierzyna przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • uchwała nr X/57/11 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 19 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/24/03 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy Krosno Odrzańskie.

 • uchwała nr X/56/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 maja 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.