Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XI/94/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2011-06-22
Organ wydający:Rada Miasta Gorzowa Wlkp.
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 70 pozycja: 1347
Hasła:przedszkola

UCHWAŁA NR XI/94/2011 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Gorzów Wlkp., zapewniające bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, realizowane są od godz. 8.00 do godz. 13.00. § 2. Świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp., wykraczające poza czas 5. godzinnego bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, obejmują między innymi: 1)gry i zabawy rozwijające samodzielność, zainteresowania i umiejętności plastyczne, muzyczne, teatralne, konstrukcyjne, 2)zajęcia rozwijające postawy aktywne i wyobraźnię wychowanków, 3)gry, zabawy, spacery na świeżym powietrzu, wdrażające do zdrowego stylu życia, 4)organizowane przez przedszkola uroczystości i imprezy z udziałem rodziny oraz przedstawicieli środowiska lokalnego, 5)kółka zainteresowań: plastyczne, muzyczne, teatralne, itp., 6)zabawy ruchowe, zaspokajające potrzebę aktywności fizycznej, 7)czas odpoczynku i posiłków. § 3. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń, o których mowa w § 2, ustala się opłatę w wysokości 0,145 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1679 ze zmianami), ogłaszanego w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów na dany rok kalendarzowy. § 4. Traci moc Uchwała Nr LXXIV/1167/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 maja 2010r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Grażyna Wojciechowska
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XX/196/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVIII/166/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 września 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Gorzów Wlkp.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LXXXII/1259/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 września 2010r. w sprawie opłat za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LXXIV/1167/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 maja 2010r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.

 • Dziennik Urzędowy

  wyrok nr sygn akt II SA/Go 15/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23 kwietnia 2012r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 15.02.2012 r., sygn. akt II SA/Go 15/12 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia gminnych przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Bogdaniec.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr VIII/72/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Trzebiszewie

 • uchwała nr VIII/71/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Świniarach

 • uchwała nr VIII/67/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • uchwała nr VIII/66/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego- zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Skwierzyna przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • uchwała nr X/57/11 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 19 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/24/03 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy Krosno Odrzańskie.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.