Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XI/96/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku miejskim

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2011-06-22
Organ wydający:Rada Miasta Gorzowa Wlkp.
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 70 pozycja: 1348
Hasła:dzieci

UCHWAŁA NR XI/96/2011 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku miejskim Na podstawie art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235), uchwala się co następuje: § 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w żłobku miejskim w wysokości 160,00zł miesięcznie. § 2. Ustala się dodatkową opłatę za wydłużony pobyt dziecka w żłobku miejskim w wysokości 16,00zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki. § 3. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką żłobka w kwocie 115,00zł, przyjmując wysokość dziennej opłaty za wyżywienie dziecka w wysokości 5,00zł oraz maksymalną ilość dni w miesiącu ? 23. § 4. 1. Rodziny wielodzietne (co najmniej troje dzieci), objęte pomocą opieki społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, których do żłobka uczęszcza więcej niż jedno dziecko, za drugie i każde następne, rodzice/opiekunowie prawni płacą 50% opłaty określonej w § 1. 2. Częściowe zwolnienie z opłaty, o której mowa w § 1 następuje na wniosek uprawnionego. § 5. Do dnia 31 sierpnia 2011r. wysokość opłaty stałej z tytułu pobytu dziecka w żłobku miejskim oraz dziennej stawki żywieniowej pozostają na niezmienionym poziomie i wynoszą 100,00zł - opłata stała oraz 4,50zł - dzienna opłata za wyżywienie. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. § 7. Traci moc uchwała Nr LIII/872/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 maja 2009r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku miejskim. § 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. § 9. Uchwała wchodzi w życie 1 września 2011r.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Grażyna Wojciechowska
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 65/2011 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 91/2011 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia oplat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.101.3212

  uchwała nr 136/VIII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku samorządowym Gminy Piaseczno, wysokości opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku samorządowym, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku samorządowym.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.46

  uchwała nr XVII/155/11 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Zawierciu

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/63/11 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i określenia częściowych zwolnień z opłat ponoszonych za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim Nr 1 w Dzierżoniowie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XI/94/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.

 • uchwała nr VIII/72/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Trzebiszewie

 • uchwała nr VIII/71/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Świniarach

 • uchwała nr VIII/67/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • uchwała nr VIII/66/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego- zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Skwierzyna przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.