Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XI/97/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 maja 2011r. w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 1 w Gorzowie Wlkp.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2011-06-22
Organ wydający:Rada Miasta Gorzowa Wlkp.
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 70 pozycja: 1349
Hasła:statuty

UCHWAŁA NR XI/97/2011 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 1 w Gorzowie Wlkp. Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235), uchwala się co następuje: Rozdział 1. Postanowienia ogólne § 1. 1. Żłobek Miejski Nr 1 w Gorzowie Wlkp. zwany dalej żłobkiem jest gminną jednostką budżetową. 2. Żłobek prowadzony jest w obrębie Miasta Gorzowa Wlkp. 3. Siedziba Żłobka Miejskiego Nr 1 mieści się w Gorzowie Wlkp. przy ul. Wróblewskiego 50. § 2. Żłobek prowadzi działalność na podstawie: 1) ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235); 2) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.); 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.); 4) niniejszego statutu. § 3. 1. Podmiotem, który utworzył żłobek jest Miasto Gorzów Wlkp. 2. Nadzór nad działalnością żłobka sprawuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Rozdział 2. Cele i zadania § 4. 1. Podstawowym celem żłobka jest realizacja w ramach opieki nad dziećmi funkcji opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej. 2. Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 roku życia. 3. Żłobek funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem ustalonej przerwy wakacyjnej. § 5. Do podstawowych zadań żłobka należy: 1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych; 2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, uwzględniających indywidualne potrzeby dziecka; 3) prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do wieku dziecka; 4) współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia w szczególności poprzez prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi; 5) wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;

6) rozwijanie samodzielności oraz umiejętności współdziałania dzieci w grupie rówieśniczej. Rozdział 3. Warunki przyjmowania dzieci do żłobka § 6. Do żłobka przyjmowane są dzieci: 1) od 20 tygodnia życia do 3 lat; 2) zamieszkujące na terenie miasta Gorzowa Wlkp. § 7. Pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka mają dzieci: 1) z rodzin wielodzietnych (co najmniej troje dzieci); 2) mające jedno lub więcej rodzeństwa w danym żłobku; 3) z rodzin zastępczych; 4) jednego lub obojga rodziców/opiekunów prawnych ze znacznym lub umiarkowanym orzeczeniem o niepełnosprawności; 5) rodziców/opiekunów prawnych pracujących w wymiarze pełnego etatu lub uczących się w systemie dziennym; 6) rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko. § 8. 1. ?Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka? składa się tylko w jednym dowolnie wybranym żłobku miejskim. 2. Wzór ?Karty zgłoszenia dziecka do żłobka? określa regulamin organizacyjny żłobka, nadawany przez dyrektora żłobka. 3. Złożenie karty zgłoszenia do więcej niż jednego żłobka wyklucza z rekrutacji. 4. Przyjęcie dziecka do żłobka odbywa się na podstawie protokołu Komisji Kwalifikacyjnej, którą powołuje dyrektor żłobka. § 9. 1. Wymagane dokumenty, potwierdzające daną sytuację: 1) dzieci z rodzin wielodzietnych - kserokopie aktów urodzenia (oryginały do wglądu); 2) dziecko posiadające rodzeństwo w danym żłobku ? pisemne potwierdzenie dyrektora danego żłobka; 3) rodzina zastępcza - postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, 4) sytuacja zdrowotna rodziców/opiekunów prawnych ? kserokopia orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (oryginały do wglądu); 5) Sytuacja osoby samotnie wychowującej dziecko: a) wyrok sądu rodzinnego o wysokości alimentów dla dziecka samotnego rodzica; b) oświadczenie lub zaświadczenie potwierdzające aktualny stan cywilny (np. zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie) lub inne dokumenty potwierdzające stan cywilny, wyrok sądu rodzinnego o pozbawieniu praw rodzicielskich lub separacji, zaświadczenie z Zakładu Karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności. 6) dziecko rodziców/opiekunów prawnych pracujących w wymiarze pełnego etatu lub uczących się w systemie dziennym: a) zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie, adres zakładu pracy i wymiar etatu; b) zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające naukę w systemie dziennym.

2. Oświadczenia samotnych rodziców będą weryfikowane przez żłobek w celu potwierdzenia ich prawdziwości. § 10. 1. Przed oddaniem dziecka pod opiekę w żłobku konieczne jest przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z opieki żłobkowej. 2. Zaświadczenie winno być wydane nie wcześniej niż tydzień przed przyjęciem dziecka do żłobka. Rozdział 4. Organizacja i działalność jednostki § 12. 1. Pracą żłobka kieruje dyrektor, wykonując zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 3. Dyrektor żłobka pełnomocnictwa. działa z upoważnienia Prezydenta Miasta w ramach udzielonego

4. Odpowiedzialność za zarządzanie żłobkiem, organizację pracy żłobka oraz reprezentowanie placówki na zewnątrz ponosi dyrektor żłobka. 5. Do zadań dyrektora żłobka należy w szczególności: 1) ustalanie planów finansowych jednostki; 2) sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu; 3) wykonywanie czynności wynikających z prawa pracy oraz spraw socjalnych wobec pracowników żłobka; 4) realizowanie zadań związanych z zapewnieniem opieki nad dziećmi. 6. Organizację wewnętrzną żłobka określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora żłobka. 7. Dyrektor żłobka odpowiada za realizację regulaminu organizacyjnego. 8. Regulamin organizacyjny żłobka określa w szczególności: 1) organizację wewnętrzną i obsadę kadrową wraz z zakresem czynności pracowników; 2) podstawowe obowiązki pracowników; 3) zasady funkcjonowania oraz godziny pracy żłobka. Rozdział 5. Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w żłobku § 13. 1. Pobyt oraz wyżywienie dziecka w żłobku miejskim są odpłatne. 2. Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w żłobku określa Rada Miasta Gorzowa Wlkp. w drodze uchwały. 3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do ponoszenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 4. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje zwrot opłaty za wyżywienie, w wysokości iloczynu obowiązującej dziennej stawki za wyżywienie i liczby dni nieobecności, pod warunkiem poinformowania pracownika żłobka przez rodziców/opiekunów prawnych, najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności dziecka w żłobku. 5. Opłata za pobyt nie podlega zwrotowi, bez względu na liczbę dni nieobecności dziecka w żłobku.

6. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Zwrotu dokonuje się w miesiącu następującym po okresie rozliczeniowym. 7. W okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) opłatę za pobyt uiszczają tylko rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do żłobka. Rozdział 6. Gospodarka finansowa § 14. 1. Gospodarka finansowa żłobka prowadzona jest w formie właściwej dla jednostki budżetowej, na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. 2. Rachunkowość o rachunkowości. żłobka prowadzona jest na podstawie obowiązujących przepisów

3. Żłobek prowadzi swoją działalność na podstawie rocznych planów finansowych ustalanych przez dyrektora żłobka, a zatwierdzanych przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 4. Za realizację rocznego planu finansowego odpowiedzialny jest dyrektor żłobka. 5. Dochody żłobka są dochodami Miasta Gorzowa Wlkp. § 15. Żłobek pokrywa wydatki i zobowiązania z przyznanych przez Radę Miasta Gorzowa Wlkp. środków budżetowych. Rozdział 7. Postanowienia końcowe § 16. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania. § 17. Traci moc Uchwała Nr LIII/869/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 maja 2009r. w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 1 w Gorzowie Wlkp. § 18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. § 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Grażyna Wojciechowska
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 31 Wojewody Lubuskiego z dnia 10 lutego 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Lubuskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gorzowie Wielkopolskim

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/29/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Pogotowiu Opiekuńczemu w Gorzowie Wlkp.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LIII/870/09 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2009r. w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 2 w Gorzowie Wlkp.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LIII/871/09 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2009r. w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 3 w Gorzowie Wlkp.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LIII/869/09 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2009r. w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 1 w Gorzowie Wlkp.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XI/96/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku miejskim

 • uchwała nr XI/94/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.

 • uchwała nr VIII/72/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Trzebiszewie

 • uchwała nr VIII/71/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Świniarach

 • uchwała nr VIII/67/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.