Logowanie

Tytuł:

uchwała nr IV/14/11 Rady Gminy Susiec z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-05-17
Organ wydający:Rada Gminy Susiec
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 71 pozycja: 1394
Hasła:odpady

UCHWAŁA NR IV/14/11 RADY GMINY SUSIEC z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm./ Rada Gminy Susiec uchwala, co następuje: § 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w następujących wysokościach: 1) za odbiór odpadów komunalnych z jednego pojemnika lub worka foliowego o pojemności 100 ? 120 dm? ? 10 zł brutto. 2) za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - 13 zł/m? brutto. § 2. Górną stawkę opłat za usługi, o których mowa w § 1 pkt 1 obniża się o 25 %, jeżeli odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchyla się uchwałę Nr XIV/89/08 Rady Gminy Susiec z dnia 29 sierpnia 2008r w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Ćmiel
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.166.4848

  uchwała nr XXV/98/09 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. 2011.33.708

  uchwała nr V/86/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2011r. zmiany uchwały Nr IV/62/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.42.1062

  uchwała nr XXVI/114/09 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1853

  uchwała nr XV/69/2011 Rady Gminy Gizałki z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX/223/2010 Rady Gminy Lubycza Królewska z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezopływowych i transportu nieczystości ciekłych

porady prawne online

Porady prawne

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Opłaty za wywóz nieczystości w gminie

  Prawo miejscowe zobowiązuje mnie do wywozu szamba określoną ilość razy w miesiącu. Nieruchomość traktuję jako rekreacyjną a przepisy prawa miejscowego zobowiązują (...)

 • Wywóz nieczystości firma i dom

  Prowadzę firmę (spółka cywilna) i mieszkam w tym samym domu, na tej samej posesji. Razem ze wspólniczką zatrudniam jednego pracownika. W mieszkaniu mieszkam z moją (...)

 • Obowiązki właściciela nieruchomości

  Moja działka budowlana sąsiaduje z drogą krajową. Pomiędzy parkanem a pasem jezdni (licząc od jezdni) znajduje się pas zieleni (trawy). chodnik i rów przydrożny wyłożony (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr V/31/2011 Rady Gminy Stanin z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Stanin.

 • uchwała nr V/29/2011 Rady Gminy Stanin z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 • uchwała nr V/28/2011 Rady Gminy Stanin z dnia 30 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • uchwała nr VI/46/2011 Rady Gminy Serokomla z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegajacy się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Serokomla.

 • uchwała nr V/45/2011 Rady Gminy Serokomla z dnia 31 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.