Logowanie

Tytuł:

uchwała nr VII.44.2011 Rady Gminy Łagów z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2011-07-08
Organ wydający:Rada Gminy Łagów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 75 pozycja: 1427
Hasła:podatki i opłaty lokalne

UCHWAŁA NR VII.44.2011 RADY GMINY ŁAGÓW z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie: zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz.1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 124, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późn. zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 143 poz. 1199, Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825, Dz. U. z 2007 r. Nr 109 poz. 747, Dz. U. z 2008 r. Nr 116 poz. 730, Nr 237 poz. 1655, Dz. U. z 2009 r. Nr 56 poz. 458, Dz. U. z 2010 r. Nr 96 poz.620, Nr 226 poz. 1475), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 216 poz. 1826, Dz. U. z 2005 r. Nr 143 poz. 1199, Nr 164 poz. 1365, Nr 179 poz. 1484, Dz. U. z 2006 r. Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825, Dz. U. z 2008 r. Nr 116 poz. 730 Dz. U. z 2009 r. Nr 56 poz. 458, Dz. U. z 2010 r. Nr 96 poz.620, Nr 226 poz. 1475) oraz artykuł 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm: Dz. U. z 2010 r. Nr 96 poz.620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475, MP z 2010 r. Nr 55 poz. 755, Nr 75 poz. 950 Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa. § 2. Na inkasentów podatków, o których mowa w § 1, wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw: - Wysocki Zenon - Stok - Piniuta Czesław - Łagów - Graczyk Robert - Łagówek - Gomółka Krzysztof - Kłodnica - Dyńda Danuta - Kosobudz - Jacenik Maria - Poźrzadło - Kolenda Monika - Niedźwiedź - Tyliszczak Maria - Sieniawa Id: ABGKO-MBNHF-LUZHF-CTBFN-GITPU. Podpisany Strona 1

- Mucha Stanisław - Jemiołów - Jabłońska Alina - Toporów - Szymczak Józef ? Żelechów - Makowski Paweł ? Gronów. § 3. Ustala się kwartalną wysokość wynagrodzenia za inkaso w wysokości: - Sołectwa: Gronów, Kosobudz, Łagówek, Niedźwiedź, Kłodnica, Poźrzadło, Żelechów, Jemiołów, Stok ?500 złotych; - Sołectwa: Sieniawa, Toporów ? 570 złotych; - Sołectwo: Łagów ? 600 złotych. § 4. Wypłata wynagrodzenia nastąpi z dochodów Gminy. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 6. Traci moc uchwała Nr XXVII / 175 / 09 Rady Gminy Łagów z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2009 r. Nr 90 poz. 1233 ze zm.: Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2010 r. Nr 19 poz. 338, Nr 58 poz. 799). § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łagowie.

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Drob

Id: ABGKO-MBNHF-LUZHF-CTBFN-GITPU. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.71.1289

  uchwała nr 65/VII/2011 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.194.3276

  uchwała nr XII/82/2011 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.185.2822

  uchwała nr 73/XIV/2011 Rady Gminy Krzywcza z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zarządzenia poboru w 2012 roku podatków od osób fizycznych: rolnego, od nieruchomości i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/39/2011 Rady Gminy Godziszów z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.89.2013

  uchwała nr 275/XXXIX/09 Rady Gminy Krzywcza z dnia 29 października 2009r. w sprawie zarządzenia poboru w 2010 roku podatków od osób fizycznych: rolnego, od nieruchomości i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Podatek rolny - zgłoszenie

  Kupiłam działkę rolną w mieście. Czy powinnam sama zgłosić się z zapytaniem o wysokość podatku, czy też zostanę o nim powiadomiona?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Trwały zarząd

  Gmina wszczęła postępowanie w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji. Czy do oddania w trwały zarząd wymagana jest uchwała (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr VII.43.2011 Rady Gminy Łagów z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: wysokości stawek opłaty targowej.

 • uchwała nr 0007.X.53.2011 Rady Gminy Pszczew z dnia 16 czerwca 2011r. zmieniająca uchwalę nr XVII/124/04 Rady Gminy Pszczew w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miejscowości Pszczew

 • uchwała nr IX/52/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

 • uchwała nr VII.45.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Łęknica

 • uchwała nr IX/85/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Świebodzin.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.