Logowanie

Tytuł:

uchwała nr VIII/57/11 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2011-07-08
Organ wydający:Rada Powiatu Zielonogórskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 75 pozycja: 1430
Hasła:drogi

UCHWAŁA NR VIII/57/11 RADA POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.) uchwala się co następuje: § 1. Uchwała określa stawki opłat pobieranych przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg z siedzibą w Cigacicach za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące: 1) prowadzenia robót w pasie drogowym, 2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, 4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3. § 2. 1. Za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg powiatowych, o którym mowa § 1 ust. 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 5,00 zł 2) przy zajęciu jezdni pow. 20% do 50% szerokości - 7,00 zł 3) przy zajęciu jezdni pow. 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 10,00 zł 2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych, 3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości - 2,50 zł § 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia 1) poza obszarem zabudowanym - 8,50 zł 2) w obszarze zabudowanym - 17,00 zł 3) na drogowym obiekcie inżynierskim - 17,00 zł: 2. W przypadku umieszczenia urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych stosuje się stawki w wysokości 50% stawek określonych w ust. 1 pkt. 1, 2 i 3.

§ 4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 ust. pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za 1m2 powierzchni: 1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego: - poza terenem zabudowanym - 0,50 zł - w terenie zabudowanym - 0,60 zł 2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,60 zł 3) pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsca parkingowe (koperty) - 0,60 zł 4) pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoiska handlowe - 0,90 zł 2. Natomiast za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty w wysokości: 1) za 1 m2 powierzchni reklamy - 2,50 zł 2) za każdy następny (nawet niepełny) - dodatkowo - 2,50 zł § 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 6. 1. Traci moc Uchwała nr XXVII/216/2009 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 2. Traci moc Uchwała nr XXXVI/288/2010 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. § 7. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.972

  uchwała nr XXXIX/349/2010 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.32.742

  uchwała nr IV/28/2011 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Tyczyna.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.90.1493

  uchwała nr XI/138/2011 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 26 maja 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.105.1668

  uchwała nr VIII/70/2011 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.100.1818

  uchwała nr 330/XLVIII/2010 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 28 września 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr VII/60/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie likwidacji szkół wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie

 • uchwała nr VII/59/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie likwidacji Internatu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie

 • uchwała nr VII.44.2011 Rady Gminy Łagów z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia.

 • uchwała nr VII.43.2011 Rady Gminy Łagów z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: wysokości stawek opłaty targowej.

 • uchwała nr 0007.X.53.2011 Rady Gminy Pszczew z dnia 16 czerwca 2011r. zmieniająca uchwalę nr XVII/124/04 Rady Gminy Pszczew w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miejscowości Pszczew

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.