Logowanie

Tytuł:

uchwała nr V/38/2011 Rady Gminy Jastków z dnia 30 marca 2011r. w sprawie trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-05-31
Organ wydający:Rada Gminy Jastków
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 79 pozycja: 1522
Hasła:pomoc społeczna

UCHWAŁA NR V/38/2011 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001r, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. Z 2005r Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) - Rada Gminy Jastków uchwala, co następuje: § 1. Przyjmuje tryb, sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, których treść stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jastków. § 3. Traci moc uchwała Nr IV/33/2011 Rady Gminy Jastków z dnia 24 lutego 2011 w sprawie trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Załącznik do Uchwały Nr V/38/2011 Rady Gminy Jastków z dnia 30 marca 2011 r. Zalacznik.pdf Zał. do Uchwały Nr V/38/2011

Id: WWZTU-VGATT-FFBFW-GROXY-QWNHJ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/51/11 Rady Gminy Miedzyrzec Podlaski z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. 2011.247.1999

  uchwała nr V/33/11 RADY GMINY KOŚCIELISKO z dnia 29 marca 2011r. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kościelisko oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/ 24 /2011 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 4 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rykach oraz jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4467

  uchwała nr 108/XI/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania .

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5590

  uchwała nr L/522/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 15 października 2010r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania

porady prawne online

Porady prawne

 • Wybory prezesa spółdzielni

  Czy wszyscy członkowie spółdzielni mieszkaniowej mają prawo decydować o wyborze prezesa i wiceprezesa, czy dokonuje tego ktoś inny?

 • Nie udzielenie absolutorium

  Proszę o udzielenie odpowiedzi w kwestii ewentualnych konsekwencji dla jednego z członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sytuacji, gdy zgromadzenie (...)

 • Odwołanie członka rady nadzorczej

  Zgodnie z zapisami statutu spółdzielni mieszkaniowej, członkowie rady nadzorczej wybierani są spośród delegatów przez zebranie przedstawicieli członków. Na ostatnio (...)

 • Uprawnieni do powołania członka rady nadzorczej

  W umowie spółki z o.o. istnieje zapis, że rada nadzorcza składa się z czterech lub sześciu osób, powoływanych na okres trzech lat, przy czym zgromadzenie wspólników (...)

 • Kwalifikacje członków rady nadzorczej

  W statucie firmy w której większościowy pakiet udziałów posiada "prywatny" inwestor, zapisano, że kandydatem na członka Rady Nadzorczej wybieranym przez pracowników (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr IV/29/11 Rady Gminy Cyców z dnia 30 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania.

 • uchwała nr VIII/69/2011 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Bełżyce-Wzgórze.

 • uchwała nr VI/48/2011 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 5 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 • uchwała nr IV/29/11 Rady Powiatu w Rykach z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców biologicznych z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz osoby pełnoletniej do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie bądź całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej.

 • uchwała nr IV/ 24 /11 Rady Powiatu w Rykach z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.