Logowanie

Tytuł:

uchwała nr VII/55/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 maja 2011r. w sprawie: warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży nieruchomości najemcom korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu a także stawki procentowej od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2011-07-20
Organ wydający:Rada Miejska w Trzcielu
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 80 pozycja: 1524
Hasła:nieruchomości

UCHWAŁA NR VII/55/2011 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży nieruchomości najemcom korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu a także stawki procentowej od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ? o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami z 2002 roku Nr 23, poz 220; Nr 62, poz 558; Nr 113, poz 984; Nr 214, poz 1806; z 2003 roku Nr 80, poz 717; Nr 162, poz 1568, z 2002 roku Nr 153, poz. 1271, z 2004 roku Nr 102, poz 1055; Nr 116, poz 1203, z 2002 roku Nr 214 poz. 1806; z 2005 roku Nr 172, poz. 1441; z 2006 roku Nr 17 poz. 128, z 2005 roku Nr 175, poz 1457, z 2006 roku Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48 poz 327, Nr 138, poz 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 roku Nr 157, poz 1241, z 2010 roku Nr 28, poz 142 i 146, Nr 106 poz 675, z 2011 roku Nr 40, poz 230) oraz art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 37 ust 2 i 3, art. 68 ust . 1 pkt. 7 i ust 1a i 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2010 roku Nr 102 poz 651 z późniejszymi zmianami z 2010 roku Nr 106, poz 675 ,Nr 143, poz 963, Nr 155 poz 1043, Nr 197 poz 1307, Nr 200, poz 1323 z 2011 roku Nr 64, poz 341) uchwala się co następuje: § 1. 1. Wyraża się zgodę na udzielanie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości mieszkalnych stanowiących własność Gminy Trzciel na rzecz najemcy z którym umowa najmu została zawarta na czas nieoznaczony. 2. Podstawą ustalenia ceny przedmiotu sprzedaży przedmiotu o którym mowa w ust. 1 jest wartość nieruchomości określona w opinii rzeczoznawcy majątkowego. § 2. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży, o której mowa w § 1 w zależności od wyników rokowań pomiędzy gminą a kupującym w jednej z następujących wysokości: 1) 60% wartości lokalu w przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach jednorodzinnych stanowiących jeden lokal mieszkalny jak i w budynkach wielorodzinnych 2) bonifikata o której mowa w pkt. 1 ulega podwyższeniu o 10% w przypadku jednorazowej zapłaty ceny kupna lokalu mieszkalnego 3) bonifikata o której mowa w pkt. 1 ulega obniżeniu o 10% w przypadku rozłożenia ceny kupna lokalu mieszkalnego na roczne raty płatne do 31 marca każdego roku w okresie do 5 lat, od dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości § 3. 1. Sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty dotyczy wyłącznie lokali mieszkalnych lub budynków jednorodzinnych, których najemca zainteresowany kupnem nie zalega z płatnościami wynikającymi ze stosunku najmu. 2. Kupujący zobowiązany jest do wpłaty całości ceny kupna bądź ustalonej w protokole uzgodnień raty najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości. 3. Kupujący oprócz ustalonej wartości nieruchomości ponosi wszystkie koszty związane z wyceną nieruchomości, uzyskaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej i koszty notarialne. Na poczet wyceny kupujący wpłaca na mocy porozumienia zawartego pomiędzy nim a gminą kwotę 500 zł celem zabezpieczenia kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży, kwota ta zaliczana jest na poczet ceny kupna i nie podlega zwrotowi w przypadku wycofania się kupującego z nabycia lokalu, z przyczyn leżących po jego stronie. § 4. Nie udziela się bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości: 1) w zakresie budynków oddanych do użytku nie dalej jak 10 lat przed dniem złożenia wniosku 2) w zakresie budynków w których remont objął 50% i więcej konstrukcji budynku nie dalej jak 5 lat przed dniem złożenia wniosku o wykup 3) w zakresie budynków w których stosunek najmu został zawarty mniej niż 5 lat przed dniem złożenia wniosku o wykup

Id: UGUJP-LNLOL-ODGOH-XXGXT-OMEQU. Podpisany

Strona 1

§ 5. Ustala się stawkę procentową pierwszej opłaty rocznej z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości: 1) 15% jej wartości dla gruntów związanych z budownictwem mieszkaniowym, oświatowym, sakralnym, obronnym i przeznaczonym na cele charytatywne 2) 25% jej wartości dla gruntów pozostałych § 6. Tracą moc zapisy uchwały Nr VII/59/99 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 26 marca 1999 roku w sprawie: zasad zbywania nieruchomości komunalnych z tym, że do wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela. § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Józef Pihan

Id: UGUJP-LNLOL-ODGOH-XXGXT-OMEQU. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/50/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 maja 2011r. uchylająca uchwałę w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych zbywanych najemcom korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu, a także procentowej stawki od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr CXXXIII/364/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 21 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych zbywanych najemcom korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu, a także procentowej stawki od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVII/126/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę uchylającą uchwałę w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych zbywanych najemcom korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu, a także procentowej stawki od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2802

  uchwała nr XVII/151/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 31 maja 2012r. w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4556

  zarządzenie nr 241 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 maja 2012r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr VII/54/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 maja 2011r. w sprawie: zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.

 • uchwała nr VII/53/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór.

 • uchwała nr VII/52/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek opłat lokalnych.

 • uchwała nr VII/48/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 maja 2011r. w sprawie SPRAWIE NADANIA STATUTU DLA ZESPOŁU EDUKACYJNEGO W TRZCIELU.

 • uchwała nr V/27/11 Rady Gminy Bobrowice z dnia 24 maja 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.