Logowanie

Tytuł:

uchwała nr VI/49/11 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 18 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk miejskich i ich regulaminu oraz innych miejsc handlowych na terenie miasta Biała Podlaska

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-05-31
Organ wydający:Rada Miasta Biała Podlaska
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 81 pozycja: 1536
Hasła:regulaminy

UCHWAŁA NR VI/49/11 RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA z dnia 18 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk miejskich i ich regulaminu oraz innych miejsc handlowych na terenie miasta Biała Podlaska Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) - Rada Miasta Biała Podlaska u c h w a l a , co następuje: § 1. W regulaminie targowiska stanowiącym załącznik do uchwały nr VIII/155/04 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk miejskich i ich regulaminu oraz innych miejsc handlowych na terenie miasta Biała Podlaska (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2005 r. nr 86, poz.1756) wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Administratorem targowisk miejskich jest Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej?. 2) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ?2. Targowisko spożywczo-przemysłowe przy Al. 1000-lecia czynne codziennie (oprócz świąt) w godzinach 600 ? 1800 .? 3) w § 6 dodaje się ust. 5 w brzmieniu : ?5. Poprzez święta rozumie się dni wolne od pracy określone w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 28, z późn. zm.)?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Biała Podlaska. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Adam Wilczewski

Id: VOEWY-HBQCL-QYKRV-MMSQL-NUIFW. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXI/103/12 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 24 lutego 2012r. zmieniającą uchwałę w sprawie lokalizacji targowisk miejskich i ich regulaminu oraz innych miejsc handlowych na terenie miasta Włodawa

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVIII/421/2010 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę Nr VII/74/2003 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk miejskich i ich regulaminów oraz innych miejsc handlowych na terenie miasta Tomaszów Lubelski

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIII/89/09 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Biała Podlaska.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/61/11 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Biała Podlaska

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIII/90/09 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zaliczenia drogi na terenie miasta Biała Podlaska do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu .

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr V/38/2011 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej

 • uchwała nr V/37/2011 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo- wychowawczej

 • uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy Wilkołaz z dnia 31 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkołaz.

 • uchwała nr VI/57/11 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą ?RZEŹNIANA"

 • uchwała nr VI/56/11 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą ?MŁYŃSKA?


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.