Logowanie

Tytuł:

uchwała nr X/71/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 18 lipca 2011r. o zmianie uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słubicach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2011-08-01
Organ wydający:Rada Powiatu Słubickiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 82 pozycja: 1649
Hasła:zakłady opieki zdrowotnej

UCHWAŁA NR X/71/11 RADY POWIATU SŁUBICKIEGO z dnia 18 lipca 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słubicach Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i i art. 40 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 60 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale Nr LIII/288/10 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słubicach § 6 otrzymuje brzmienie: ?§ 6. Ustala się termin zakończenia likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słubicach na dzień 31 sierpnia 2011 r.?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słubickiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady Kazimiera Jakubowska

Id: MKWSU-UQIYC-IRNSZ-PQGDZ-KQKMO. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.149.4752

  uchwała nr 103/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych ?PALMA? oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ?Lecznica Centrum? z Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnym i Medycyny Pracy ?ATTIS? Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4446

  uchwała nr XXXVI/899/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 maja 2012r. w sprawie połączenia Centrum Odwykowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Ośrodka Terapii Uzależnień Alkoholowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.153.2925

  uchwała nr XLIX/262/10 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jarocinie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LIII/288/10 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słubicach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/33/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 8 lutego 2011r. o zmianie uchwały Nr XL/213/09 Rady Powiatu Słubickiego w sprawie utworzenia przez powiat słubicki niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Słubicach

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr IX/72/2011 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad najmu lokali użytkowych, stanowiących własność Powiatu Zielonogórskiego

 • uchwała nr IX/58/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Żarskiego

 • uchwała nr XVI.126.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości.

 • uchwała nr XII/94/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Siłowni Wiatrowych ?Strzelce Krajeńskie II? w gminie Strzelce Krajeńskie

 • uchwała nr X/68/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sława w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3. ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.