Logowanie

Tytuł:

uchwała nr IX/58/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-06-14
Organ wydający:Rada Miasta Tomaszów Lubelski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 89 pozycja: 1673
Hasła:pomoc materialna

UCHWAŁA NR IX/58/2011 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) ? Rada Miasta uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. § 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/242/2005 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Tomaszów Lubelskim. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta mgr Mirosław Fus

Id: WUGZE-LZRYM-UCRTK-XSUDZ-NKKBV. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr IX/58/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 28 kwietnia 2011 r. Zalacznik1.pdf Regulamin udzielania pomocy materialanej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski

Id: WUGZE-LZRYM-UCRTK-XSUDZ-NKKBV. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/43/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 25 marca 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.216.7324

  uchwała nr XXXVIII/191/2010 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 października 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przesmyki

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LVI/354/10 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stoczek Łukowski.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2710

  uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzchowo

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/78/2011 Rady Miasta Włodawa z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Włodawa

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr VIII/29/2011 Rady Gminy Potok Wielki z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum.

 • uchwała nr VII/51/2011 Rady Gminy Mircze z dnia 13 maja 2011r. w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Mircze na udzielanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości, stanowiących własność Gminy Mircze, które są wykorzystywane lub przeznaczone na cele mieszkaniowe.

 • uchwała nr IX / 44 / 11 Rady Gminy Miączyn z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Miączyn.

 • uchwała nr VI/30/2011 Rady Gminy Krynice z dnia 30 marca 2011r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krynicach.

 • uchwała nr VII/38/11 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Józefów i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.