Logowanie

Tytuł:

uchwała nr V/ 31/2011 Rady Gminy Kamionka z dnia 28 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kamionka oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-06-16
Organ wydający:Rada Gminy Kamionka
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 91 pozycja: 1687
Hasła:pomoc społeczna

UCHWAŁA NR V/ 31/2011 RADA GMINY KAMIONKA z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kamionka oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9 a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn.zm.) Rada Gminy w Kamionce u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1. Ustala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kamionka oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania , których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamionka § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego

Załącznik 1 do Uchwały Nr V/ 31/2011 Rada Gminy Kamionka z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik do 31.pdf
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/23/2011 z dnia 24 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Bytnicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.39.685

  uchwała Nr III/16/11 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.406

  uchwała Nr XVI/150/2012 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/42/11 Rady Gminy Żórawina z dnia 27 maja 2011r. w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Nr IV/22/11 Rady Gminy Żórawina z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Żórawina oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/64/11 Rady Gminy Łuków z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

porady prawne online

Porady prawne

 • Wybory prezesa spółdzielni

  Czy wszyscy członkowie spółdzielni mieszkaniowej mają prawo decydować o wyborze prezesa i wiceprezesa, czy dokonuje tego ktoś inny?

 • Nie udzielenie absolutorium

  Proszę o udzielenie odpowiedzi w kwestii ewentualnych konsekwencji dla jednego z członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sytuacji, gdy zgromadzenie (...)

 • Odwołanie członka rady nadzorczej

  Zgodnie z zapisami statutu spółdzielni mieszkaniowej, członkowie rady nadzorczej wybierani są spośród delegatów przez zebranie przedstawicieli członków. Na ostatnio (...)

 • Łączenie Zespołu Szkół i Przedszkola

  Organ prowadzący szkoły i przedszkole w Gminie X, chce włączyć do Zespołu Szkół w L ( szkoła podstawowa + gimnazjum) oddziały Przedszkola Publicznego w L. Moje (...)

 • Uprawnieni do powołania członka rady nadzorczej

  W umowie spółki z o.o. istnieje zapis, że rada nadzorcza składa się z czterech lub sześciu osób, powoływanych na okres trzech lat, przy czym zgromadzenie wspólników (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • decyzja nr OLB-4210-68(17)/2010/2011/526/VIII/TS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez przedsiębiorstwo energetyczne "LUBREM" Spółka jawna K. Dębski; J. Klepacki z siedzibą w Lublinie.

 • uchwała nr 79/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Wólka

 • uchwała nr VI/39/2011 Rady Gminy Wólka z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółki wodnej działającej na terenie gminy Wólka będącej podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej i sposobu jej rozliczania

 • uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy Cyców z dnia 30 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru poszerzenia terenu górniczego Puchaczów IV KWK Bogdanka (O.G. Puchaczów V) w części znajdującej się w granicach administracyjnych gminy Cyców.

 • zarządzenie nr 178 Wojewody Lubelskiego z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Księżpol.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.