Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XI/84/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Drezdenko

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2011-08-31
Organ wydający:Rada Miejska w Drezdenku
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 98 pozycja: 1876
Hasła:przedszkola

UCHWAŁA NR XI/84/2011 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Drezdenko Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Drezdenko zapewniające bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, realizowane są od godz. 8.00 do godz. 13.00. § 2. Świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Drezdenko wykraczające poza czas 5 godzinnego bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, obejmują między innymi: 1) gry i zabawy rozwijające samodzielność, zainteresowania i umiejętności plastyczne, muzyczne, teatralne, konstrukcyjne, 2) zajęcia rozwijające postawy aktywne i wyobraźnię wychowanków, 3) gry, zabawy, spacery na świeżym powietrzu, wdrażające do zdrowego stylu życia, 4) organizowane przez przedszkola uroczystości i imprezy z udziałem rodziny oraz przedstawicieli środowiska lokalnego, 5) zabawy ruchowe, zaspokajające potrzebę aktywności fizycznej, 6) czas odpoczynku i posiłków. § 3. 31. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń, o których mowa w § 2, ustala się opłatę w wysokości 0,15% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1679 ze zmianami), ogłaszanego w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów na dany rok kalendarzowy. 32. Jeżeli z dziennego czasu pracy wynika, że przedszkole rozpoczyna lub kończy zajęcia o niepełnej godzinie, opłata za świadczenia realizowane w tym czasie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. 33. Wysokość opłaty za dany miesiąc ustala się jako iloczyn opłaty i liczby godzin świadczeń udzielonych dziecku w danym miesiącu przez przedszkole w czasie przekraczającym czas określony w § 1, przy czym liczbę godzin świadczeń udzielonych dziecku w danym miesiącu w czasie przekraczającym czas określony w § 1 oblicza się na podstawie deklaracji rodzica (opiekuna prawnego) złożonej do dyrektora przedszkola określającej, w jakim dziennym wymiarze dziecko będzie korzystało ze świadczeń przedszkola w okresie od momentu przyjęcia dziecka do przedszkola do ostatniego dnia miesiąca, w którym kończą się zajęcia opiekuńczo ? wychowawcze w danym roku szkolnym. 34. Zmiana deklaracji określonej w ust. 3.3. może nastąpić w każdym czasie w trakcie roku szkolnego ze skutkiem od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poinformowano o zmianie dyrektora przedszkola. 35. Jeżeli dziecko korzysta z odpłatnych świadczeń ponad czas określony w deklaracji, o której mowa w ust. 3.3., opłata naliczana jest według faktycznej liczby godzin korzystania przez dziecko z odpłatnych świadczeń. Jeżeli korzystanie przez dziecko z odpłatnych świadczeń ponad czas określony w deklaracji nie ma charakteru incydentalnego, rodzic (opiekun prawny) składa niezwłocznie do dyrektora przedszkola korektę deklaracji.

Id: AIMFK-ADEMJ-DXGIQ-WQTXQ-PCOVC. Podpisany Strona 1

36. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata podlega zwrotowi pod warunkiem poinformowania przedszkola o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania, z tym że za pierwszy dzień nieobecności opłata zwracana jest pod warunkiem poinformowania przedszkola najpóźniej w tym dniu do godziny 9.00. 37. Przed rozpoczęciem roku szkolnego dyrektor przedszkola pisemnie informuje rodziców (opiekuna prawnego) o sposobie przekazywania informacji o nieobecności dziecka w przedszkolu. § 4. Traci moc Uchwała Nr LV/385/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Drezdenko. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drezdenku Adam Kołwzan

Id: AIMFK-ADEMJ-DXGIQ-WQTXQ-PCOVC. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie W związku z uchwaloną w dniu 5 sierpnia 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 148, poz. 991) nowelizacją ustawy o systemie oświaty dotychczasowe uchwały regulujące sposób odpłatności w przedszkolach zachowują moc nie dłużej niż do 31 sierpnia 2011r. Zgodnie z nowymi zapisami art. 6 ust 1 pkt 2 ustawy określono, że przedszkolem publicznym jest przedszkole, które realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programowa wychowania przedszkolnego; zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Organ prowadzący ustala wysokość opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole w czasie przekraczającym ten wymiar. Ze względu na wzrost kosztów proponuje się wprowadzenie opłaty za każda godzinę korzystania ze świadczenia przedszkola w wysokości 2.00 zł za każdą rozpoczęta godzinę ponadpodstawę programową.

Id: AIMFK-ADEMJ-DXGIQ-WQTXQ-PCOVC. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XIII/113/2012 Rady Gminy Rudniki z dnia 20 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Rudniki

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr X/77/2011 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Rudniki

 • Dziennik Urzędowy

  wyrok nr II SA/Go 165/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 marca 2012r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 22.03.2012 r., sygn. akt II SA/Go 165/12 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Drezdenko

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.144.4578

  uchwała nr 41/IV/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia oraz ustalenie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w Przedszkolu Samorządowym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2982

  uchwała nr XIX/141/12 Rady Gminy Żórawina z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr X/64/11 Rady Gminy Żórawina z dnia 30 września 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Żórawina.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr IX/50/2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały NrVII/42/2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 czerwca 2011r.w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości oraz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wymiarki.

 • uchwała nr IX/48/2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie: zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wymiarki

 • uchwała nr IX/94/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Skwierzynie i nadania mu Statutu

 • uchwała nr VI/55/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

 • sprawozdanie nr 1/2011 Wójta Gminy Nowa Sól z dnia 30 czerwca 2011r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Sól za 2010r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.