Logowanie

Tytuł:

ogłoszenie Starosty Świebodzińskiego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Świebodzińskiego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2011-08-31
Organ wydający:Starosta Świebodziński
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 98 pozycja: 1878
Hasła:niepełnosprawni

OGŁOSZENIE STAROSTY ŚWIEBODZIŃSKIEGO z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób  Niepełnosprawnych Powiatu Świebodzińskiego  Stosownie do § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r.  w sprawie  organizacji  oraz  trybu  działania  wojewódzkich  i powiatowych  społecznych  rad  do  spraw  osób  niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560)  zawiadamiam  o  możliwości  zgłaszania  kandydatów  na  członków  Powiatowej  Społecznej  Rady  do  Spraw  Osób  Niepełnosprawnych Powiatu Świebodzińskiego, zwaną dalej ,,Powiatową Radą?. Prawo zgłaszania po jednym  kandydacie  na  członka  Powiatowej  Rady  mają  organizacje  pozarządowe  i fundacje  działające  na  terenie  Powiatu Świebodzińskiego oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (powiatu i gmin).  Do  zadań  Powiatowej  Rady,  będącej  organem  opiniodawczo  ?  doradczym,  składającej  się  z 5  osób  powołanych spośród przedstawicieli wyżej wymienionych podmiotów należy:  1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:  a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,  b) realizacji praw osób niepełnosprawnych?  2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych?  3) ocena realizacji programów?  4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu Świebodzińskiego pod  kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.  Zgłoszenie  kandydatów  podpisane  przez  osoby  upoważnione  do  reprezentowania  wyżej  wymienionych  podmiotów,  należy  składać  w sekretariacie  Starostwa  Powiatowego  w Świebodzinie,  ul.  Kolejowa  2,  do  30 czerwca 2011r.  Powołania członków Powiatowej Rady spośród zgłoszonych członków dokonuje Starosta.   

Starosta  Zbigniew Szumski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.27.625

  ogłoszenie nr . Starosty Sochaczewskiego z dnia 13 stycznia 2009r. o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w celu uzupełnienia składu Rady.

 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie Starosty Radomszczańskiego z dnia 17 maja 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.10

  ogłoszenie Starosty Oleckiego z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.72

  ogłoszenie Starosty Oleckiego z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych

 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie Starosty Radomszczańskiego z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych

porady prawne online

Porady prawne

 • Procedura wyborów do Rady Pracowniczej

  W wymaganym terminie , tj. we wrześniu 2006 roku poinformowaliśmy pracowników naszej firmy o możliwości zorganizowania wyborów do rady pracowniczej (powołania rady). (...)

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

  Do Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityku Społecznej w K. została skierowana skarga na działalność Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w O. w zakresie nie reagowania (...)

 • Wymagania dla kandydatów do spółek Skarbu Państwa

  Czy kandydaci na członków rad nadzorczych i członków zarządu spółek Skarbu Państwa muszą legitymować się ukończonymi kursami dotyczących tych stanowisk?

 • Kwalifikacje członków rady nadzorczej

  W statucie firmy w której większościowy pakiet udziałów posiada "prywatny" inwestor, zapisano, że kandydatem na członka Rady Nadzorczej wybieranym przez pracowników (...)

 • Członek RN przedsiębiorstwa państwowego

  Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba ubiegająca się o członkostwo w radzie nadzorczej firmy państwowej? Kto może przystąpić (po odbyciu kursu) do egzaminu państwowego, (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • informacja nr informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 sierpnia 2011r. o przedsiębiorcy ubiegającym się o udzielenie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła

 • uchwała nr XI/84/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Drezdenko

 • uchwała nr IX/50/2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały NrVII/42/2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 czerwca 2011r.w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości oraz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wymiarki.

 • uchwała nr IX/48/2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie: zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wymiarki

 • uchwała nr IX/94/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Skwierzynie i nadania mu Statutu

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.