Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIV/117/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków  ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub  szkoleniu pożarniczym.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-05-11
Organ wydający:Rada Miejska w Bytomiu Odrzańskim
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1028
Hasła:ekwiwalent pieniężny,straż pożarna

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009r. Nr 178, poz. 1380 ze zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnejw Bytomiu Odrzańskim za udział: - w działaniu ratowniczym w wysokości 15,00zł. za każdą godzinę udziału, - w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę w wysokości 3,00zł. za każdą godzinę udziału. § 2. Traci moc uchwała Nr XVIII/138/2008 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 29 października 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku. Przewodniczący Rady Andrzej Chmielewski
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/22/11 Rady Gminy Szczaniec z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIV/312/10 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia stawek ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej biorących udział w szkoleniu pożarniczym lub działaniu ratowniczym

 • DZ. URZ. 2010.171.1120

  uchwała nr XXXIV/330/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 15 marca 2010r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członka ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/83/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLI/289/09 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Bolków za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.153.2012.IWit Wojewody Lubuskiego z dnia 27 kwietnia 2012r.

 • uchwała nr XIX/95/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 8 maja 2012r. w sprawie podziału Gminy Wymiarki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • uchwała nr XIX/94/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 8 maja 2012r. w sprawie podziału Gminy Wymiarki na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych.

 • decyzja nr OSZ-4210-10(12)/2012/620/X/EŻ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 maja 2012r.

 • uchwała nr XXIX/151/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych na terenie Miasta i Gminy Witnica


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.