Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVI/75/2012 Rady Gminy Miedzyrzec Podlaski z dnia 23 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Międzyrzec Podlaski

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-02-24
Organ wydający:Rada Gminy Międzyrzec Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1035
Hasła:konsultacje społeczne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

?

Lublin, dnia 24 lutego 2012 r. Poz. 1035

UCHWAŁA NR XVI/75/2012 RADY GMINY MIEDZYRZEC PODLASKI z dnia 23 stycznia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Międzyrzec Podlaski. Na podstawie art. 5 a ust. 2 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), Rada Gminy Międzyrzec Podlaski uchwala, co następuje: § 1. 1. W uchwale Nr X/45/11 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Międzyrzec Podlaski ( Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego Nr 143, poz. 2364) wprowadza się następujące zmiany: 1) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ?O przeprowadzeniu konsultacji ich sposobie i formie decyduje Wójt Gminy w drodze zarządzenia z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej 50 mieszkańców danego sołectwa?. 2) § 5 ust. 1 skreśla się w całości. 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Przewodniczący Rady Andrzej Pietruk
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/45/11 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Międzyrzec Podlaski

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/33/11 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany regulaminu korzystania z targowiska na terenie miasta Międzyrzec Podlaski

 • Dziennik Urzędowy

  zestawienie Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 22 lutego 2010r. za 2009 rok.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVIII/400/10 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta Miedzyrzec Podlaski przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorzadu terytorialnego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVIII/277/10 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Międzyrzec Podlaski

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XI/66/2011 Rady Gminy Sosnówka z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Sosnówka oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • wyrok nr Sygn. akt: II SA/Lu 477/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie ze skargi Zbigniewa Perki i Wiesława Krzysztofa Perki na uchwałę Rady Miasta Łuków z dnia 3 lutego 2011 r. nr V/32/2011 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 7 kwietnia 2011 r. Nr 49, poz.1053

 • wyrok nr Sygn. akt: II SA/Lu 476/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie ze skargi Krzysztofa Wyszomirskiego na uchwałę Rady Miasta Łuków z dnia 3 lutego 2011 r. nr V/32/2011 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 7 kwietnia 2011 r. Nr 49, poz.1053

 • wyrok nr Sygn. akt: II SA/Lu 169/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ze skargi Wojewody Lubelskiego na uchwałę Rady Gminy Krzywda z dnia 9 listopada 2010 r. nr XL/257/10 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • zarządzenie nr 7/2012 Starosty Kraśnickiego z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo ?wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Kraśnickiego

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.