Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIV/88/2012 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uznania za pomnik przyrody

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-06-04
Organ wydający:Rada Gminy Trzebiel
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1141
Hasła:ochrona przyrody

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

13:08

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 44 ust. 1 i 2 w związku z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zmianami.) uchwala, co następuje: § 1. W celu ochrony tworów przyrody o wyjątkowych walorach przyrodniczych, wyróżniających się cechami osobicznymi, rozmiarami i wiekiem, ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo: cis pospolity o obwodzie pnia 210 cm i wysokości 12,3 m, znajdujący się na działce 407/12 położonej w obrębie Trzebiel, gmina Trzebiel. § 2. 1. W stosunku do wymienionego wyżej pomnika przyrody wprowadza się następujące zakazy: 1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru, 2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby w zasięgu systemu korzeniowego drzewa, 3) umieszczania tablic reklamowych, 4) dokonywania zmian stosunków wodnych w zasięgu systemu korzeniowego drzewa jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej. 2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą: 1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z Radą Gminy Trzebiel, 2) realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z Radą Gminy Trzebiel, 3) zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa, 4) likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeńśtwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych. § 3. Nadzór nad pomnikiem przyrody wymienionym w § 1 sprawuje Wójt Gminy Trzebiel. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?2?

Poz. 1141

Uzasadnienie Z wnioskiem o uznanie cisu pospolitego określonego w § 1 projektu uchwały rosnącego przy budynku gminnym Żarska 52 na terenie miejscowości Trzebiel za drzewo pomnikowe zwróciła się do Rady Gminy Trzebiel Pani Danuta Szewczyk p.o. Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego. Drzewo charakteryzuje się pokaźnymi rozmiarami, zdrowym, rokującym długie lata życia wyglądem, równomiernie rozwiniętą koroną. Obwód drzewa mierzony na wysokości 130 cm od powierzchni ziemi wynosi 210 cm a wysokość 12,3 metra. Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 44 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zmianami), zgodnie z którym ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały rady gminy. Na podstawie art. 40 ust. 1 ww. ustawy o ochronie przyrody, pomnikiem przyrody mogą by twory przyrody ożywionej, odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa i inne. Zaproponowane do objęcia ochroną w formie pominka drzewo, spełnia kryteria przytoczonego artykułu. Na podstawie art. 44 ust. 2 ww. ustawy, w odniesieniu do chronionych drzew mogą by wprowadzane zakazy określone w art. 45 ust. 1 tej samej ustawy. Spośród proponowanych przez ustawodawcę zakazów wybrano 4, dostosowanych do potrzeb związanych z ochroną drzew. Projekt niniejszej uchwały uzgodniono z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolski.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/269/09 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie uznania drzewa za pomnik przyrody

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.95.1741

  uchwała Nr VIII/42/2011 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/122/04 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 18 września 2004 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 11 stycznia 2010r. o sprostowaniu błędów.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXI/100/09 Rady Gminy Maszewo z dnia 11 marca 2009r. o uchyleniu Uchwały Nr IV/19/ 07 Rady Gminy Maszewo z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie: uznania za pomnik przyrody skupisk tworów przyrody ożywionej w postaci źródlisk o nazwie ?Stara Dolina Pliszki?

 • DZ. URZ. 2012.2241

  uchwała nr XIV/133/2012 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr V/26/11 Rady Gminy w Czarnej Dąbrówce z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie uznania drzewa za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych Gminy Czarna Dąbrówka

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XX/165/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • uchwała nr XX/100/12 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 maja 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Babimost.

 • uchwała nr XXIX/149/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w Gminie Witnica

 • zarządzenie nr 165/12 Burmistrza Iłowej z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2011 r.

 • uchwała nr XVI/81/2012 Rady Gminy Bytnica z dnia 23 maja 2012r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Bytnica


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.